Przetargi.pl
wykonanie przywozu i odwozu uczniów Zespołu Szkół w Kuleszach Kościelnych własnym transportem i jednym autobusem szkolnym dzierżawionym od Urzędu Gminy w Kuleszach Kościelnych w roku szkolnym 2011/2012

Zespół Szkół w Kuleszach Kościelnych ogłasza przetarg

 • Adres: 18-208 Kulesze Kościelne, ul. Główna 2
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 0-86 274 40 76 , fax. 0-86 274 40 76
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół w Kuleszach Kościelnych
  ul. Główna 2 2
  18-208 Kulesze Kościelne, woj. podlaskie
  tel. 0-86 274 40 76, fax. 0-86 274 40 76
  REGON: 45118986700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kuleszek.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  wykonanie przywozu i odwozu uczniów Zespołu Szkół w Kuleszach Kościelnych własnym transportem i jednym autobusem szkolnym dzierżawionym od Urzędu Gminy w Kuleszach Kościelnych w roku szkolnym 2011/2012
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  wykonanie przywozu i odwozu uczniów zgodnie z zestawieniem liczby uczniów stanowiącym załącznik Nr 8 do SIWZ. Średnia dzienna długość tras wyniesie około 250km.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601131004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kuleszek.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach