Przetargi.pl
Dostawa materiałow promocyjnych. ZP/PN - 17/11

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Adres: 15-950 Białystok, ul. M. Skłodowskiej-Curie 23
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 74 47 002 , fax. 085 7447133
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku
  ul. M. Skłodowskiej-Curie 23 23
  15-950 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 085 74 47 002, fax. 085 7447133
  REGON: 00029382900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rckik.bialystok.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałow promocyjnych. ZP/PN - 17/11
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów promocyjnych, o cechach i parametrach oraz w ilościach zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr A do SIWZ. Przedmiot zamówienia zostanie opracowany w oparciu o wizualizacje poszczególnych materiałów promocyjnych stanowiące Załącznik nr 7 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Pod pojęciem oferty częściowej rozumie się ofertę na wybraną część lub kilka części. Część 1 - dostawa T-Shirt-ów (damskich w ilości 900 szt. i męskich w ilości 1100 szt.) Cześć 2 - dostawa smyczy z karabińczykiem w ilości 3000 szt. Część 3 - dostawa długopisów (plastikowych w ilości 3000 szt. i metalowych z klipem w ilości 1000 szt.) Wszystkie zaoferowane materiały muszą być pierwszego gatunku, fabrycznie nowe, wolne od wad, jak również spełniać warunki określone dla produktów bezpiecznych w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2003 r., Nr 229, poz. 2275 z późn. zm.)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 183310008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w wysokości odpowiednio: - część 1 - 820,00 zł, - część 2 - 130,00 zł, - część 3 - 140,00 zł. Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert tj. do dn. 22.07.2011 r. do godz. 10:00.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Jakość
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rckik.bialystok.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną