Przetargi.pl
Wykonanie przyłącza wody i instalacji wodociągowej wraz z przyłączeniem obiektu CRR KRUS w Horyńcu Zdroju do miejskiej sieci wodociągowej

Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników ogłasza przetarg

 • Adres: 00-515 Warszawa, ul. Żurawia 32/34
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 6297096, 6296762 , fax. 022 6299724
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników
  ul. Żurawia 32/34 32/34
  00-515 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 6297096, 6296762, fax. 022 6299724
  REGON: 01034702600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.fsusr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: osoba prawna typu korporacyjnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie przyłącza wody i instalacji wodociągowej wraz z przyłączeniem obiektu CRR KRUS w Horyńcu Zdroju do miejskiej sieci wodociągowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przyłącza wody i zewnętrznych hydrantów naziemnych oraz instalacji wodociągowej zewnętrznej zasilającej istniejącą instalację zimnej wody w budynku Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu Zdroju przy ul. Sanatoryjnej 2. Zakres prac będzie obejmował również: wykonanie studni wodomierzowej, wykonanie wewnętrznej instalacji zimnej wody, połączenie wykonanego przyłącza z gminną, istniejącą siecią wodociągową oraz dostawę i podłączenie dodatkowego podgrzewacza c.w.u. do instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji oraz instalacji grzewczych. Szczegółowy zakres robót określony został w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarach
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452313008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3.500,- zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych). Zamawiający wymaga wniesienia wadium najpóźniej w dniu składania ofert, jednakże przed upływem terminu do składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.) Wadium w formie pieniądza należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w BOŚ S.A. II O/Warszawa nr 07 1540 1157 2001 6611 3276 0002

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.fsusr.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach