Przetargi.pl
Wykonanie przyłącza pary technologicznej na odcinku:od Elektrowni Stalowa Wola do komory K-5 przy ul. Energetyków w Stalowej Woli

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny ogłasza przetarg

 • Adres: 37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 015 8433201, 8433103, 8433397 , fax. 015 8433201, 8433397
 • Data zamieszczenia: 2010-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny
  ul. Staszica 4 4
  37-450 Stalowa Wola, woj. podkarpackie
  tel. 015 8433201, 8433103, 8433397, fax. 015 8433201, 8433397
  REGON: 00031256700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-stw.com
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie przyłącza pary technologicznej na odcinku:od Elektrowni Stalowa Wola do komory K-5 przy ul. Energetyków w Stalowej Woli
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie przyłącza pary technologicznej na odcinku:od Elektrowni Stalowa Wola do komory K-5 przy ul. Energetyków w Stalowej Woli
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453311000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie przewiduje się

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-stw.com
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach