Przetargi.pl
Utrzymanie w czystości pasów drogowych miasta Przemyśla

Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu ogłasza przetarg

 • Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Wybickiego 1
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 016 6790335 do 38
 • Data zamieszczenia: 2010-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu
  ul. Wybickiego 1 1
  37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie
  tel. 016 6790335 do 38
  REGON: 65090333900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdm-przemysl.com
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie w czystości pasów drogowych miasta Przemyśla
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie w czystości pasów drogowych miasta Przemyśla w roku 2010 (oczyszczanie ręczne i mechaniczne + odchwaszczanie) - pow. ok. 250.000 m2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 902100002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5.000,00 zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdm-przemysl.com
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach