Przetargi.pl
wykonanie przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich dla branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej na remont lokali mieszkalnych oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego podczas remontu tych lokali

Gdańskie Nieruchomości - Samorządowy Zakład Budżetowy ogłasza przetarg

 • Adres: 80-254 Gdańsk, Partyzantów
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 3201032, 3200220, 3023282, , fax. 583 458 235
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gdańskie Nieruchomości - Samorządowy Zakład Budżetowy
  Partyzantów 74
  80-254 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 3201032, 3200220, 3023282, , fax. 583 458 235
  REGON: 19281776900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nieruchomoscigda.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowy Zakład Budżetowy - zarządzanie nieruchomościami

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  wykonanie przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich dla branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej na remont lokali mieszkalnych oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego podczas remontu tych lokali
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: a) wykonanie przedmiarów robót (według dostępnych rynkowych wycen, kalkulacji rynkowych, dostępnych na rynku katalogów robót, katalogów branżowych i kalkulacji własnej) wymaganych do wykonania aby lokal spełniał wymagania lokalu mieszkalnego oraz kosztorysów inwestorskich (metodą kalkulacji uproszczonej) dla branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej na remont 28 lokali mieszkalnych. Sporządzone przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie winny być zaakceptowane przez inspektorów nadzoru poszczególnych branż, b) sprawowanie nadzoru inwestorskiego podczas remontu tych lokali. 2. Zakres prac do wykonania na poszczególnych lokalach został przedstawiony w załączniku nr 1 do siwz pn. „Wykaz lokali”. 3. Przy sporządzaniu przedmiarów branżowych i kosztorysów inwestorskich Wykonawca winien: Branża budowlana: • określić stanu techniczny lokalu, • sprawdzić, czy lokal nadaje się na pobyt stały ludzi zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego; w przypadku jeżeli lokal nie nadaje się na pobyt stały nie należy sporządzać przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich – pomniejszony zostanie zakres oraz wartość umowy o dany lokal, • określić, czy lokal wymaga wydzielenia łazienki; w przypadku konieczności wydzielenia łazienki - uzgodnić z inspektorem branży sanitarnej wspólne rozwiązanie i uwzględnić je w przedmiarach i kosztorysie, • określić, czy lokal można usamodzielnić oraz czy usamodzielnienie lokalu będzie wymagało zmian w konstrukcji budynku – konieczność wykonania projektu. Jeżeli usamodzielnienie lokalu nie będzie wymagało projektu - wykonanie szkicu aranżacji pomieszczeń po uzgodnieniu z pozostałymi branżystami*, • w przypadku konieczności wymiany stolarki okiennej i drzwiowej - uwzględnić wytyczne Konserwatora Zabytków oraz zapisy w miejscowym Planie Zagospodarowanie i w Karcie Terenu, • w przypadku łączenia dwóch lokali - uzgodnić z pozostałymi branżystami czy można połączyć lokale i w jaki sposób oraz czy wymaga to wykonania projektu*. Branża sanitarna • przedstawić rozwiązanie systemu ogrzewania, • w przypadku braku ogrzewania lub ogrzewania piecowego – określić system ogrzewania (gazowe, elektryczne z piecem wodnym, elektryczne z piecami akumulacyjnymi dynamicznymi itp.) i uwzględnić powyższe w przedmiarach i kosztorysach inwestorskich, • w przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru branży budowlanej konieczności wydzielenia łazienki - uzgodnienie z w/w wspólnego rozwiązania i uwzględnienie jego w przedmiarach i kosztorysie, • w przypadku łączenia dwóch lokali - uzgodnienie z pozostałymi branżystami czy można połączyć lokale i w jaki sposób oraz czy wymaga to wykonania projektu*, • sprawdzić, czy w lokalu jest sprawna wentylacja grawitacyjna; w przypadku braku w lokalu sprawnej wentylacji grawitacyjna podać możliwe rozwiązania z uwzględnieniem wytycznych Konserwatora Zabytków oraz zapisów w miejscowym Planie Zagospodarowanie i w Karcie Terenu. Branża elektryczna • sprawdzenie, czy instalacja WLZ będzie wystarczająca do podłączenia lokalu; w przypadku stwierdzenia, że instalacja WLZ nie będzie wystarczająca dla przyłączenia lokalu do instalacji elektroenergetycznej – wystąpienie do Działu Technicznego Gdańskich Nieruchomości o zwiększenie mocy i warunki techniczne przyłączenia; otrzymane warunki Wykonawca winien uwzględnić w kosztorysie, • przystosowanie instalacji elektrycznej do obecnych przepisów, • podanie bilansu mocy, • w przypadku wykonania ogrzewania elektrycznego, określenie niezbędnych robót do wykonania poza lokalem, • w przypadku łączenia dwóch lokali - uzgodnienie z pozostałymi branżystami czy można połączyć lokale i w jaki sposób oraz czy wymaga to wykonania projektu*, *W przypadku konieczności wykonania projektu – wykonanie dokumentacji projektowej zostanie zlecone do wykonania w osobnym postępowaniu. Wówczas lokale, gdzie wystąpi konieczność wykonania projektów zostaną wyłączone z zakresu postępowania - pomniejszony zostanie zakres oraz wartość umowy. 4. Sposób wykonania przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich: a) Przedmiary robót muszą być wykonane zgodnie z:  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych (Dz.U. Nr 130 poz. 1389), oraz spełniać następujące wymagania:  przedmiary robót winny stanowić opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis z wyliczeniem i zestawieniem ilości przedmiarowych robót podstawowych,  przedmiary robót należy opracować odrębnie dla poszczególnych lokali w tym dla branż i rodzajów robót,  na podstawie przedmiaru robót sporządzany jest kosztorys inwestorski, a następnie będą wykonywane kosztorysy ofertowe Wykonawców, w związku z powyższym w przedmiarach robót nie wolno używać nazw własnych materiałów i urządzeń oraz nazw producentów dla proponowanych materiałów i urządzeń oraz takich opisów, które mogłyby jednoznacznie wskazywać producenta, natomiast materiały oraz urządzenia proponowane w przedmiarach należy opisywać parametrami technicznymi. b) Kosztorysy inwestorskie muszą być wykonane zgodnie z:  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych (Dz.U. Nr 130 poz. 1389), oraz spełniać następujące wymagania:  dostarczone przez zamawiającego założenia wyjściowe do kosztorysu inwestorskiego (zawarte w załączniku nr 2 do siwz) będą podstawą do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego oraz zbiorczego zestawienia kosztów,  kosztorys inwestorski musi zostać opracowany odrębnie dla poszczególnych lokali oraz dla poszczególnych branż zgodnie z przyjętym przedmiarem,  kosztorys inwestorski musi zawierać zbiorcze zestawienie kosztów z podziałem na RMS. 5. Przedmiary robót oraz kosztorysy inwestorskie dla każdego lokalu osobno należy przekazać Zamawiającemu w następujących ilościach:  przedmiary robót dla każdej branży osobno po 4 egzemplarze,  kosztorysy inwestorskie dla każdej branży osobno po 4 egzemplarze,  ponadto Zamawiającemu należy przekazać:  przedmiary robót – format PDF i zapisane w programie kosztorysowym dostępnym na rynku polskim w formacie ATH,  kosztorysy inwestorskie – format PDF i zapisane w programie kosztorysowym dostępnym na rynku polskim w formacie ATH, 6. Przedmiary i kosztorysy winne być opracowane z podziałem na następujące części:  branża budowlana,  branża sanitarna,  branża elektryczna, 7. Do kosztorysów inwestorskich należy wykonać zbiorcze zestawienie kosztów z podziałem na każdą branżę. 8. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego: Wykonawca sprawować będzie nadzór inwestorski w szczególności w zakresie: a) nadzoru nad pracami branżowymi remontowanych lokali na podstawie sporządzonych przedmiarów robót, b) dokonywania odbiorów robót zanikowych i częściowych, c) wyznaczania terminu odbioru końcowego, d) komisyjnego dokonywania odbioru ostatecznego robót z udziałem przedstawicieli Biura Obsługi Mieszkańców, e) wykonania dokumentacji fotograficznej przed remontem i po wykonanym remoncie, f) rozliczenia wykonanych prac remontowych, weryfikacja kosztorysów powykonawczych, dokumentacji powykonawczej przekazywanej przez Wykonawców, tj. atestów, protokołów branżowych i innych dokumentów zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71246000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:  w przypadku składania oferty na zadanie 1 – 1 500,00 zł,  w przypadku składania oferty na zadanie 2 – 1 100,00 zł,  w przypadku składania oferty na zadanie 1 i zadanie 2 – 2 600,00 zł.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Złożyć Druk OFERTA, który należy sporządzić wg wzoru druku załączonego przez Zamawiającego. 2. Do oferty Wykonawca musi załączyć aktualny na dzień złożenia wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnego za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat jego kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez niego czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. „Stosowna sytuacja” wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy:  Wykonawca, który polega na zdolnościach zawodowych udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–22 i ust. 5 pkt 2-4. 3. Podać w złożonej ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i nazwy podwykonawców. W przypadku nie wskazania podwykonawców, zamawiający uzna, że całość zamówienia będzie wykonywana przez Wykonawcę osobiście. 4. Podać w ofercie, czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. 5. Udzielić rękojmi za dzieło na okres minimum 24 miesięcy. 6. Podać w złożonej ofercie termin wykonania przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich. Maksymalny termin wykonania przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich nie może być dłuższy niż 40 dni od dnia podpisania umowy. Jeżeli Wykonawca określi termin wykonania przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich powyżej 40 dni od dnia podpisania umowy - jego oferta zostanie odrzucona. 7. Podać w druku „zdolność zawodowa – wykaz osób” doświadczenie osoby (inspektora nadzoru) z uprawnieniami budowlanymi upoważniającymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. 8. Podać w druku „zdolność zawodowa – wykaz osób” doświadczenie osoby (inspektora nadzoru) z uprawnieniami budowlanymi upoważniającymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. 9. Podać w druku „zdolność zawodowa – wykaz osób” doświadczenie osoby (inspektora nadzoru) z uprawnieniami budowlanymi upoważniającymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 10. Złożyć Formularz cenowy odpowiednio na wybrane zadanie, który należy sporządzić wg wzorów druku Zamawiającego. 11. Zaleca się załączyć do oferty kopię dowodu wpłaty wadium wpłaconego w pieniądzu. 12. Do oferty należy załączyć oryginalne formy wadium wniesione w jednej z form określonych w punkcie 15 ppkt. 2-5 SIWZ. 13. Wykazać, że oferta została podpisana przez osobę(y) uprawnioną(e) do występowania w imieniu i na rzecz Wykonawcy. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną