Przetargi.pl
Transport uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Wejherowa do/z placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020

Wejherowskie Centrum Usług Wspólnych ogłasza przetarg

 • Adres: 84-200 Wejherowo, ul. 12 Marca
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 736 66 00 , fax. 58 738 66 19
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wejherowskie Centrum Usług Wspólnych
  ul. 12 Marca 195
  84-200 Wejherowo, woj. pomorskie
  tel. 58 736 66 00, fax. 58 738 66 19
  REGON: 19125014800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wcuw.wejherowo.pl/bip

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Transport uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Wejherowa do/z placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie transportu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Wejherowa do/z placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020. 2. Uczniowie niepełnosprawni mają być dowożeni zgodnie z planem zajęć szkolnych we wszystkie dni wynikające z kalendarza roku szkolnego 2019/2020 tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem przerw świątecznych i dni ustawowo wolnych, najkrótszą trasą tj.: miejsce zamieszkania ucznia niepełnosprawnego - placówka oświatowa – miejsce zamieszkania ucznia niepełnosprawnego. 3. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany adresu zamieszkania uczniów, zmiany adresu placówki oświatowej oraz zmiany tras przejazdu w czasie trwania umowy. 4. Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2019/2020 planowana ilość dni szkolnych to: 188 (we wrześniu – 21, październiku – 23, listopadzie - 19, grudniu – 15, styczniu – 11, lutym- 20, marcu- 22, kwietniu – 18, maju – 20, czerwcu – 19), natomiast dni wychowania przedszkolnego to: 252 (we wrześniu – 21, październiku – 23, listopadzie – 19, grudniu – 20, styczniu– 21, lutym - 20, marcu - 22, kwietniu – 21, maju – 20, czerwcu – 21, lipcu – 23, sierpniu – 21). 5. Zamawiający w momencie wszczęcia procedury przetargowej na podstawie roku szkolnego 2018/2019 zakwalifikował do przewozu 10 uczniów niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich i 60 uczniów niepełnosprawnych poruszających się samodzielnie, razem 70 uczniów niepełnosprawnych. 6. Dane dotyczące ilości dni i ilości uczniów są wielkościami szacunkowymi, przyjętymi w celu porównania ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej. 7. Zamawiający zastrzega, że ilość dni i ilość uczniów może ulec zmianie w związku z tym na zmniejszony ilościowo przedmiot zamówienia Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego, gdy środki finansowe i ilościowe nie zostaną w pełni wykorzystane do upływu terminu realizacji umowy. 8. Wymaga się, aby przewóz uczniów niepełnosprawnych był realizowany pod opieką opiekuna, którym może być rodzic lub inna osoba upoważniona przez rodziców, jak również osoba zatrudniona przez Zamawiającego jako opiekun. Opieka nad dziećmi powinna być sprawowana przez cały czas przewozu tj. od miejsca zamieszkania ucznia do placówki oświatowej i z placówki oświatowej do miejsca zamieszkania. 9. Miejscem docelowym odbioru opiekuna zatrudnionego przez Zamawiającego, w celu sprawowania opieki nad uczniem jest dworzec PKP w Wejherowie. 10. W przypadku, gdy rodzic wyraził zgodę na samodzielny transport ucznia, Wykonawca po przewiezieniu ucznia do placówki oświatowej zobowiązany jest przekazać ucznia pod opiekę pracownika placówki oświatowej. 11. Wykonawca usługi ma zapewnić punktualny i bezpieczny przewóz uczniów niepełnosprawnych. Przed przystąpieniem do realizacji usługi Wykonawca ustali optymalny rozkład jazdy dla poszczególnych kursów mając na uwadze jak najkrótszy czas przebywania ucznia w podróży oraz z uwzględnieniem następujących założeń: • uczniowie powinni być dowiezieni do placówki oświatowej, w takim czasie, aby mogli punktualnie rozpocząć zajęcia lekcyjne zgodnie z obowiązującym je planem nauczania, • po zakończeniu zajęć lekcyjnych uczniowie są odebrani z placówki oświatowej, • szczegółowe godziny kursów Wykonawca ustali z rodzicami uczniów, z opiekunami i Wejherowskim Centrum Usług Wspólnych na podstawie tygodniowego planu lekcji. Rozkład ten w zależności do występujących potrzeb może ulegać korektom w ciągu roku szkolnego. 12. Kierowcy prowadzący pojazdy muszą posiadać odporność psychiczną na nietypowe, często głośne zachowania uczniów oraz prowadzić pojazd w sposób łagodny. 13. Ważne jest by Wykonawca posiadał dobrą znajomość topografii miasta Wejherowa i pobliskich miejscowości, do których będą dowożeni uczniowie, aby ustalić optymalnie najkrótszą trasę. 14. Uczniowie poruszający się na wózkach inwalidzkich pozostają na nich również w czasie przewozu bądź mogą jechać na fotelu samochodu po przesadzeniu z wózka. Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował 2 pojazdami wyposażony w rampę lub windę umożliwiającą załadunek i rozładunek wózka wraz z pasażerem oraz zapewnić bezpieczeństwo uczniom w czasie podróży, a opiekunowi swobodny dostęp do każdego ucznia w czasie jazdy. 15. W przypadku czasowej niemożności świadczenia usług przewozowych (np. awaria pojazdu) Przewoźnik zobowiązuje się na własny koszt do zorganizowania przewozu zastępczego zapewniającego równorzędny poziom usług. 16. OPCJA: Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje prawo opcji. Zamawiający w ramach prawa opcji przewiduje zwiększenie liczby przewożonych o maksymalnie 12 uczniów w trakcie realizacji umowy. Zlecenie wykonywania dodatkowych przewozów uczniów zależeć będzie od potrzeb Zamawiającego w tym także od zabezpieczenia środków w budżecie Zamawiającego. O konieczności wykonania opcji Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie. Oznacza to, że Zamawiający może zrezygnować z całości lub z części przewozów dodatkowych uczniów (prawo opcji). 17. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikające z wypadków lub wszelkiego rodzaju zdarzeń wynikłych w czasie wykonywania przewozów spowodowane przez Wykonawcę. 18. Pojazdy samochodowe, które będą używane do realizacji zamówienia muszą posiadać ubezpieczenie OC i NNW, oraz aktualne dowody rejestracyjne wraz z badaniami technicznymi dopuszczającymi pojazd do ruchu. 19. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowców, którzy nie figurują w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSTPS). 20. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, zamawiający wymaga, by czynności polegające na faktycznym wykonaniu usług stanowiących przedmiot zamówienia, o ile nie są(będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, były wykonywane przez osoby zatrudnione (przez Wykonawcę / Podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę. Dotyczy to czynności osób odpowiedzialnych za transport uczniów niepełnosprawnych. Zamawiający wymaga, aby ww. zakres wykonywany był pod kierownictwem pracodawcy w wyznaczonym miejscu i czasie określonym przez Wykonawcę w sposób zapewniający terminową realizację zamówienia. 21. Zamawiający wymaga, aby osoby realizujące zamówienie były pracownikami Wykonawcami lub Podwykonawcami (w tym dalszego podwykonawcy). 22. Zatrudnienie osób realizujących niniejsze zamówienie, powinno trwać nieprzerwanie przez cały okres trwania usług związanych z przedmiotem zamówienia. 23. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia osób, o których mowa ust. 20 w miejscu wykonywania przedmiotu umowy w celu zweryfikowania czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są osobami zatrudnionymi przez Wykonawcę (podwykonawcę/dalszego podwykonawcę). 24. Zamawiający może w każdym czasie realizacji umowy zażądać od Wykonawcy udokumentowania faktu zatrudnienia osób realizujących przedmiot zamówienia, na podstawie umowy o pracę, poprzez przedłożenie Zamawiającemu dowodów np. kopię potwierdzenia zgłoszenia pracownika przez pracodawcę do ubezpieczenia, kopię umowy przedstawionych w sposób zanonimizowany zapewniający ochronę danych osobowych pracowników (Imię i nazwisko nie podlega anonimizcji) lub oświadczenia o zatrudnieniu na umowę o pracę pracowników wskazując czynności wykonywane i wymiar etatu. 25. W sytuacjach niejednoznacznych, budzących wątpliwości w zakresie prawidłowości zatrudnienia osób zgodnie z wymogami SIWZ, Zamawiający celem przeprowadzenia skutecznej weryfikacji tych danych ma prawo wezwać Państwową Inspekcje Pracy. 26. Nie udowodnienie przez Wykonawcę faktu wykonania czynności, o których mowa w ust. 20, przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niewypełnienie wymagań SIWZ z zakresie obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę. 27. Za każdorazowy przypadek niedopełnienia wymogu zatrudnienia osób wykonujących wskazane w ust. 20 czynności na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy Kodeksu pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia niedopełnienia wymogu zatrudnienia) za każdego pracownika nie zatrudnionego na podstawie umowy o pracę i wykonującego pracę, o których mowa w ust. 20. 28. Wykonawca zamówienia musi realizować je zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności w zgodzie z ustawą o transporcie drogowym oraz ustawą Prawo o ruchu drogowym. 29. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu w wyniku których nastąpi uszkodzenie ciała, śmierć czy szkoda materialna, spowodowana działalnością lub zaniechaniem Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności tj.: aktualne, zezwolenie lub licencję na wykonywanie transportu drogowego osób zgodnie z ustawą z dnia o transporcie drogowym.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca składa jedną ofertę z zachowaniem formy pisemnej, napisaną w języku polskim. 2. Oferta winna zawierać: 1) Wypełniony formularz oferty - zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 2) Oświadczenia zgodne ze wzorem stanowiącym załączniki nr 2 i 2a do SIWZ; 3) Oświadczenia dla podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca, wymagane postanowieniami rozdz. X SIWZ; 4) Zobowiązania wymagane postanowieniami rozdz. X ust. 1 lit. e) SIWZ, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu; 5) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą; 6) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 7) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz.U. z 2019 poz. 700 z późn. zm.), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą;8) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień do kierowania pojazdami, doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Należy wypełnić załącznik nr 4 do SIWZ. 9) Wykaz środków transportu do przewozu osób dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Należy wypełnić załącznik nr 5 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach