Przetargi.pl
Wykonanie przebudowy oraz remontu drogi wojewódzkiej 867 z podziałem na dwa odcinki: 1. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa – Hrebenne od km 37+142 do km 37+810 ul. Wyszyńskiego w miejscowości Lubaczów (odcinek od mostu do skrzyżowania z DW 866) 2. Remont drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa – Hrebenne od km 36+850 do km 37+142 ul. Wyszyńskiego w miejscowości Lubaczów

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 35-105 Rzeszów, ul. Boya Żeleńskiego
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 178 609 490 , fax. 178 609 460
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
  ul. Boya Żeleńskiego
  35-105 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 609 490, fax. 178 609 460
  REGON: 69058767000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzdw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie przebudowy oraz remontu drogi wojewódzkiej 867 z podziałem na dwa odcinki: 1. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa – Hrebenne od km 37+142 do km 37+810 ul. Wyszyńskiego w miejscowości Lubaczów (odcinek od mostu do skrzyżowania z DW 866) 2. Remont drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa – Hrebenne od km 36+850 do km 37+142 ul. Wyszyńskiego w miejscowości Lubaczów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje: Przebudowa oraz remont DW 867 w m. Lubaczów a) Odcinek Nr 1: Na powyższe zadanie (odcinek nr 1) podpisano Umowę o dofinansowanie (Grant Contract) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020. Na realizację przebudowy określonej jako odcinek 1 uzyskano niezbędne pozwolenia w tym zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę oraz zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do niniejszego zgłoszenia (w załączeniu). Do przebudowy przewidziano 668 m – odcinek drogi wojewódzkiej od km 37+142 do km 37+810, Zakres planowanych robót: - mechaniczne frezowanie nawierzchni jezdni, - ułożenie siatki wzmacniającej, - wykonanie warstwy wiążącej grubości 4 cm z betonu asfaltowego odpornego na koleinowanie, - wykonanie warstwy ścieralnej grubości 5 cm z mieszanki mineralnej asfaltowej, - regulacja pionowa pokryw studni kanalizacyjnych i krat ściekowych, - wykonanie oznakowania poziomego odblaskowego. - rozbieranie i układanie krawężników, - rozebranie i ponowne ułożenie kostki wibroprasowanej. Opis Techniczny (SST) stanowi odrębny załącznik. Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi za wady na wykonany przedmiot zamówienia na okres min. 5 lat. W ramach zadania, Wykonawca zobowiązany jest umieścić na początku i końcu inwestycji tablice informacyjne przed rozpoczęciem przebudowy oraz pamiątkowe po zakończeniu przebudowy. Wzór tablic musi być zgodny z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Programem Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA 2014-2020 dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji oraz Wykonawca zobowiązany jest stosować się do tych wytycznych. Ponadto projekt tablic musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego. Wykonawca na koniec realizacji kontraktu sporządzi Raport Końcowy zawierający pełny opis zrealizowanego przedsięwzięcia (w formie papierowej i elektronicznej – edytowalnej w języku polskim oraz angielskim). Raport powinien zawierać m.in. opis projektu, zestawienie wszystkich pozwoleń, decyzji etc. na podstawie których realizowany jest kontrakt, opis prowadzonych robót z podziałem na poszczególny asortyment robót, fotografie dokumentujące postęp robót, harmonogram, sprawy finansowe, osiągnięte wskaźniki oraz inne istotne elementy związane z Kontraktem. Podział zadania na dwa odcinki wynika z potrzeby odrębnego ich rozliczania. Odcinek Nr 1 realizowany jest w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020 co wymaga stosowania się do wytycznych Programu, które obowiązują zarówno Zamawiającego jak i Wykonawcę. Szczegóły są dostępne na stronie internetowej http://pbu2020.eu/pl . Przy rozliczaniu zadania należy wystawiać odrębne faktury oraz prowadzić rozliczenie wg. Załączonych przedmiarów i kosztorysów dla każdego z odcinków. b) Odcinek nr 2: Remont drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa – Hrebenne od km 36+850 do km 37+142 ul. Wyszyńskiego w miejscowości Lubaczów zgodnie z Dokumentacją techniczną, Kosztorysem ofertowym Odcinek nr 2 oraz przedmiarem robót odcinek nr 2. Opis Techniczny (SST) stanowi odrębny załącznik. Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi za wady na wykonany przedmiot zamówienia na okres min. 5 lat Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę pracowników fizycznych i operatorów maszyn budowlanych w trakcie realizacji zamówienia. W celu udokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy Wykonawca powinien oświadczyć w formularzu ofertowym, że osoba/osoby wykonująca/e w/w czynności w zakresie realizacji zamówienia będzie zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Zamawiający ma prawo do skontrolowania Wykonawcy w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy wzywając go na piśmie do przekazania informacji, o których mowa w Rozdziale VI SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy pkt 16.5-16.8 tj. w terminie 14 dni od otrzymania takiego wezwania. W przypadku gdy Wykonawca nie dochowa w/w terminu Zamawiający obciąży Wykonawcę karami umownymi za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w umowie o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawca opracuje oraz uzyska wszystkie niezbędne opinie i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić organ ruchu, zarząd drogi i Komendę Wojewódzką Policji o dacie wprowadzenia organizacji ruchu na czas robót, zatwierdzonej przez organ ruchu zachowując 7-mio dniowy termin wyprzedzający. Przedmiotowe powiadomienie z zachowaniem wskazanego terminu wyprzedzającego dotyczy każdorazowej zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz wprowadzenia stałej organizacji ruchu. Wykonawca poza opracowaniem na swój koszt wymaganych projektów organizacji ruchu zobowiązany jest do: - likwidacji oznakowania robót po ich zakończeniu, - usunięcia z korony drogi maszyn drogowych i urządzeń w czasie przerw w prowadzonych pracach lub dokonania zabezpieczenia w sposób akceptowany przez Nadzór (Inspektora) przy realizacji robót „pod ruchem”, - poinformowania mieszkańców i osób prowadzących działalność gospodarczą, usługową, media lokalne, Policję, Państwową Straż Pożarną, Pogotowie Ratunkowe, przewoźników transportu drogowego w tym transportu osobowego, sztab kryzysowy, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, portale internetowe itp. w rejonie robót o spodziewanych utrudnieniach w ruchu drogowym poprzez przekazanie informacji w sposób powszechnie dostępny (np. tablice ogłoszeń, strony internetowe, zebrania mieszkańców w gminie, parafii, przekazy mediów lub inny sposób zwyczajowo przyjęty) wraz z udokumentowaniem takiego działania, - współdziałania z innymi podmiotami dla bezkolizyjnego prowadzenia robót w zajętym pasie drogowym, - przewidzenia prowadzenia prac w systemie wielozmianowym oraz w dniach wolnych od pracy celem skrócenia czasu występowania utrudnień, - zapewnienia realizacji w terminie ważności zatwierdzonych projektów organizacji ruchu jednocześnie z utrzymywaniem i nadzorowaniem zgodności wprowadzonej organizacji ruchu z zatwierdzonym projektem oraz kompletnością i czytelnością oznakowania. Teren niezbędny do realizacji robót (który będzie przekazany Wykonawcy protokołem przekazania placu budowy) na czas realizacji robót będzie w utrzymaniu Wykonawcy. Wykonawca robót będzie zobowiązany do dokonania wyznaczenia i stabilizacji znakami granicznymi punktów załamania granic pasa drogowego terenu objętego inwestycją zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz odtworzeniu istniejących znaków granicznych pasa drogowego w sytuacji ich zniszczenia w trakcie prowadzonych robót budowlanych (rodzaj znaku granicznego uzgodnić z Zamawiającym według wymagań PZDW), w ramach tych czynności Zamawiający wymaga aby Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych dokonał wyznaczenia w terenie nowej granicy pasa drogowego ustalonej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzja ZRID wydana dla przedmiotowego zadania), dane i materiały do wyznaczenia i stabilizacji granic wykonawca pozyska z właściwego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Tam, gdzie w SIWZ zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Realizacja przedmiotu zamówienia musi być zgodna z ofertą i SIWZ, w szczególności: a) Kosztorysami ofertowymi (Rozdział III SIWZ) b) Przedmiarami Robót (Rozdział IV SIWZ) c) Dokumentacją Techniczną (Rozdział V SIWZ) d) Istotne Postanowienia Umowy (Rozdział VI SIWZ)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233110-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w kwocie: 6.500,00 PLN.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do wypełnionego i podpisanego formularza oferty należy dołączyć: a) Wypełnione i podpisane aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu, b) Wypełnione i podpisane aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; c) Wypełnione i podpisane Kosztorysy ofertowe Rozdział III; d) Zobowiązanie do współpracy (w przypadku powoływania się na zasoby innego podmiotu), e) Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą f) Dowód wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach