Przetargi.pl
Dostawa leków onkologicznych, leków różnych, antybiotyków oraz wyrobów medycznych

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 35-055 Rzeszów, ul. Szopena
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. +48 17 8666 096 , fax. +48 17 8666 097
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
  ul. Szopena 2
  35-055 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. +48 17 8666 096, fax. +48 17 8666 097
  REGON: 69072411400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.szpital.rzeszow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa leków onkologicznych, leków różnych, antybiotyków oraz wyrobów medycznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. Przedmiotem zamówienia są dostawy leków onkologicznych, leków różnych, antybiotyków oraz wyrobów medycznych, wyszczególnionych w częściach dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, a w tym: - Część nr 1 - Produkty lecznicze: Imatinibum 100 mg , 400 mg tabl.powl.; - Część nr 2 - Produkty lecznicze: Rasburicasum 1,5 mg/ml fiol. 1,5 mg + 3 amp. rozp., proszek i rozpuszczalnik do przygotowania koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji dożylnych; - Część nr 3 - Produkty lecznicze: 0,9% izotoniczny roztwór chlorku sodowego do inj. 100 ml, 1 000 ml ; - Część nr 4 - Produkty lecznicze: Phenobarbitalum Natricum 40 mg fiol.; - Część nr 5 - Produkty lecznicze: Alteplasum proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji 10 mg fiol. proszku + rozp. 10 ml; - Część nr 6 - Wyroby medyczne: • Płyn substytucyjny z zawartością cytrynianu, nie wymagający stosowania antykoagulacji systemowej: worek 5 litrów, • Płyn dializacyjny bezwapniowy, worek dwukomorowy 5l, Produkty lecznicze: Płyn substytucyjny do terapii cytrynianowej, worek dwukomorowy 5l. - Część nr 7 – Wyroby medyczne: Sterylny roztwór (cyklo)taurolidyny + 4% cytrynian +urokinaza 25000IU, do wypełniania dostępów naczyniowych typu"port" lub cewników naczyniowych, stosowany w profilaktyce zapobiegającej zakażeniom bakteryjnym i grzybiczym oraz zabezpieczający przed tworzeniem się skrzepów w cewnikach naczyniowych lub dostępach naczyniowych typu "port". Opakowanie fiolka po 5ml. II. Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, wymagania, informacje o dawkach, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu określono w Formularzach cenowo – ofertowych – Załącznikach nr 1, dla poszczególnych części, będących integralną częścią SIWZ. III.Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotów zamówienia, które: 1. Spełniają wymagania opisane w Formularzach cenowo – ofertowych, 2. Spełniają wymagania opisane w punkcie VIC poniżej, 3. są objęte Ustawą z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych – dotyczy produktów leczniczych objętych refundacją. Uwaga do punktu 3): W przypadku stwierdzenia, że substancja chemiczna w dawce i postaci wskazanej w SIWZ znajduje się w aktualnym na dzień składania ofert Obwieszczeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych lub produkty lecznicze w Załączniku B i/lub C, a zaoferowany produkt leczniczy nie jest ujęty w ww. Obwieszczeniu w Załączniku B i/lub C, oferta zostanie odrzucona. Oferta zostanie również odrzucona, gdy zaoferowana cena będzie wyższa od ceny urzędowej. IV.Zakres zamówienia obejmuje dostawę przedmiotów zamówienia w ilościach wyszczególnionych w Formularzach cenowo – ofertowych na okres : Część nr 1 – do 20.07.2020r. ; Część nr 2 – do 20.12.2019r. ; Część nr 3 – do 30.11.2019r. ; Część nr 4 – do 04.09.2020r. ; Część nr 5 – do 12.07.2020r. ; Część nr 6 – 12 miesięcy ; Część nr 7 – do 17.01.2020r. V. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych w Części nr 1,2,3,4,5,7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w Części nr 6.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33652100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że posiada dokumenty potwierdzające posiadanie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej tj. koncesję, zezwolenie lub licencję na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w zakresie obrotu produktami leczniczymi lub w przypadku Wykonawcy prowadzącego skład konsygnacyjny - zezwolenie na prowadzenie składu konsygnacyjnego (dotyczy Wykonawców składających ofertę na produkty lecznicze).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: I. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć zgodnie z treścią art. 25a ust. 1 Pzp: 1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Załącznika nr 2 do SIWZ, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: 1) nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu – Załącznik nr 2 do SIWZ, (jeśli dotyczy). 3. Zamawiający w oparciu o przepisy art. 25a ust. 5 Pzp nie żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszczał informacje o podwykonawcach w oświadczeniu – w Załączniku nr 2 do SIWZ. 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie – Załącznik nr 2 do SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, (jeżeli dotyczy). II.POZOSTAŁE WYMAGANE DOKUMENTY: Oprócz wypełnionego dokumentu oświadczenia wg Załącznika nr 2 do SIWZ do oferty należy dołączyć: 1. Wypełnione i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularze cenowo – ofertowe do oferowanych Części, sporządzone według wzorów stanowiących – Załączniki nr 1 do SIWZ. Zamawiającemu przed podpisaniem Umowy Formularza/y cenowo – ofertowego/ych z podaniem kodu EAN dla każdej pozycji oferowanego przedmiotu zamówienia (dotyczy produktów leczniczych/numeru katalogowego/ nazwy producenta lub znaku, które będą umieszczane na fakturze VAT (dotyczy pozostałych przedmiotów zamówienia) w celu wprowadzenia danych z umowy do systemu informatycznego, który posiadają Apteki Zamawiającego. 2. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz oferty wg wzoru załączonego do SIWZ – Załącznik nr 4 do SIWZ. 3. Jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana, jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej, wymagane jest przedstawienie pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo to należy dołączyć do oferty. W swojej treści winno wskazywać uprawnienie do reprezentacji podmiotu/Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a także musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (kopia pełnomocnictwa powinna być poświadczona notarialnie). III. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (art. 24 ust.11 Pzp). Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. (§ 5 pkt 10 Rozp.) - wg wzoru Załącznik nr 6 do SIWZ. IV. Zgodnie z art. 22a Pzp informujemy, (jeżeli dotyczy w danym postępowaniu): 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 - 22 i ust. 5 Pzp. 4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi do realizacji, których te zdolności są wymagane. 5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstała wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o którym mowa w ust. 1 nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22 a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. V. UWAGA: Zgodnie z art. 23 Pzp: 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2. W przypadku, o którym mowa w pkt.1 powyżej Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Z treści pełnomocnictwa winno wynikać, jakich Wykonawców dotyczy, wskazywać ustanowionego Wykonawcę – pełnomocnika oraz czy ustanowiony pełnomocnik jest uprawniony do reprezentowania w postępowaniu czy również do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument pełnomocnictwa powinien być podpisany przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z reprezentacją. 3. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w pkt.1 4. Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w pkt. 1, została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 5. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z liderem (pełnomocnik, partner wiodący). 6. Rozliczenia dokonywane będą z liderem lub/i partnerem konsorcjum w zależności, który z członków konsorcjum realizować będzie zamówienie. 7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach