Przetargi.pl
Wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 112553E Łączkowice – gr. gm. Masłowice – Pratkowice – Rudka – Kolonia Krzętów na odcinku od miejscowości Rudka do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3934E.

Gmina Wielgomłyny ogłasza przetarg

 • Adres: 97-525 Wielgomłyny, ul. Rynek
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 447 871 087 , fax. 447 871 082
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wielgomłyny
  ul. Rynek 1
  97-525 Wielgomłyny, woj. łódzkie
  tel. 447 871 087, fax. 447 871 082
  REGON: 55200100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wielgomlyny.bip.net.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 112553E Łączkowice – gr. gm. Masłowice – Pratkowice – Rudka – Kolonia Krzętów na odcinku od miejscowości Rudka do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3934E.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Droga o długości 1985 mb i szerokości 5 m. W ramach zadania projektuje się wykonanie nowych warstw mineralno-bitumicznych jezdni (warstwa wiążąca 3 cm oraz warstwa ścieralna 4 cm), wykonanie poboczy z warstwy kruszywa łamanego o grubości 10 cm wraz z oczyszczeniem istniejących rowów. Projekt przewiduje rozbudowę drogi w zatoczkę autobusową o nawierzchni asfaltowej. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: Roboty przygotowawcze 1) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie równinnym – 1.985 km; Wykonanie nawierzchni jezdni 2) Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - 10239.49 m2; 3) Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 - 10239.49 m2; 4) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych – warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm - 10239.49 m2; 5) Mechaniczne oczyszczenie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 - 10239.49 m2; 6) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) - 10239.49 m2; Wykonanie poboczy 7) Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. V-VI - 10 cm głębokości koryta. Krotność = 0.5 - 2701.99 m2; 8) Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - 2701.99 m2; 9) Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm – 2701.99 m2; 10) Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm (1985-56)*0.75*2 - 2893.50 m; Wykonanie zatoki autobusowej 11) Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. V-VI - 40 cm głębokości koryta 20*3+12*3*0.5+24*3*0.5 - 114.00 m2; 12) Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 23+20+12 - 55.00 m; 13) Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 20 cm - 114.00 m2; 14) Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 12 cm – 114.00 m2; 15) Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - 114.00 m2; 16) Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2 - 114.00 m2; 17) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych – warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm - 114.00 m2; 18) Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 - 114.00 m2; 19) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) - 114.00 m2; 20) Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie 0.01*56 - 0.56 m2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1do siwz. 2. Oświadczenia wymagane postanowieniami pkt 7.1 siwz. 3. Kosztorys ofertowy sporządzony na zasadach określonych w rozdziale 13 siwz. 4. Wykaz robót, które Wykonawca powierzy podwykonawcom – z wykorzystaniem wzoru określonego w załączniku nr 8 do siwz. 5. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające , że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach