Przetargi.pl
Wykonanie projektu przebudowy instalacji elektrycznych wewnętrznych w budynku użyteczności publicznej przy ul. Bema 2 w Białymstoku.

Zarząd Mienia Komunalnego ogłasza przetarg

 • Adres: 15-370 Białystok, gen. J. Bema
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 857479457 , fax. 857479483
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Mienia Komunalnego
  gen. J. Bema 89/1
  15-370 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 857479457, fax. 857479483
  REGON: 20024107400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zmk.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie projektu przebudowy instalacji elektrycznych wewnętrznych w budynku użyteczności publicznej przy ul. Bema 2 w Białymstoku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie projektu przebudowy instalacji elektrycznych wewnętrznych w budynku użyteczności publicznej przy ul. Bema 2 w Białymstoku. 2. Ogólny opis zakresu zamówienia: 1) opis stanu istniejącego: a) budynek przy ul. Bema 2 jest budynkiem użyteczności publicznej (przychodnia), posiadającym piwnice i cztery kondygnacje naziemne, b) pow. budynku objęta modernizacją - wspólna (korytarze, WC, klatki schodowe, pom. gospodarcze, pom. piwniczne itp.) 1551,89 m2, c) budynek zasilany jest ze złącza kablowego ZK-2013 zlokalizowanego na zewnętrznej ścianie budynku. Licznik energii elektrycznej administracyjny budynku i podliczniki energii elektrycznej poszczególnych lokali użytkowych (takich jak gabinety lekarskie, jednej apteki, przychodni rodzinnej, poradni specjalistycznych, itp.) znajdują się wewnątrz budynku. Licznik energii elektrycznej węzła cieplnego c.o. znajduje się na zewnętrznej ścianie budynku, d) rozdzielnica główna znajduje się na parterze w wydzielonym pomieszczeniu. Na poszczególnych kondygnacjach znajdują się rozdzielnice piętrowe - 15 szt., 2) opis zakresu projektowego: a) remont (modernizacja) instalacji elektrycznych oświetleniowych i gniazdowych w częściach wspólnych budynku (w korytarzach, WC, klatkach schodowych, pom. gospodarczych, pom. piwnicznych itp.), b) modernizacja rozdzielnicy głównej, rozdzielnic piętrowych, linii zasilających poszczególne lokale użytkowe (WLZ), pomieszczenia, dźwigi itp. Uwaga: Zamawiający przewiduje zaprojektowanie nowych instalacji elektrycznych natynkowych w kanałach i listwach elektroinstalacyjnych ułożonych w korytarzach. Nie przewiduje się modernizacji instalacji elektrycznych w lokalach użytkowych tylko podłączenie istniejących instalacji do projektowanych rozdzielnic natynkowych RU w poszczególnych pokojach (gabinetach lekarskich) zasilanych z rozdzielnic piętrowych poprzez podliczniki administracyjne, c) przebudowa układów pomiarowych energii elektrycznej: licznika administracyjnego (części wspólnych), liczników dużych lokali użytkowych (projektowanych), Uwaga: Zamawiający widzi potrzebę wyodrębnienia na liczniki energetyczne dostawcy energii elektrycznej dużych lokali użytkowych (wytypowanych jest 6 szt. lokali na liczniki energetyczne), a na podliczniki administracyjne, które zasilane będą z licznika administracyjnego budynku małych lokali użytkowych (aktualnie jest 25 szt. lokali na podlicznikach, a ma być ok. 90 szt. podliczników lub rezerwy miejsca w rozdzielnicach piętrowych na podlicznik). Konieczne będzie wystąpienie i uzyskanie warunków zasilania dla wskazanych podmiotów (lokali użytkowych 6 szt.), obliczenie mocy zamówionej na poszczególne liczniki, Uwaga: W przedmiarze i kosztorysie wykonawczym należy uwzględnić: - wykonywanie robót poza godzinami pracy przychodni (w godzinach nocnych) oraz roboty naprawcze budowlane (naprawa tynków, obróbki wnęk, drobne roboty malarskie itp.), - wykonywanie robót etapami - I etap (wykonanie rozdzielnic i zasilania lokali); II etap (modernizacja instalacji oświetleniowych i gniazdowych), 3. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej: 1) opracowanie dokumentacji projektowej powinno uwzględniać wykonanie: a) inwentaryzacji dla celów projektowych istniejących instalacji elektrycznych, b) uzyskanie w imieniu Zamawiającego warunków zasilania lokali użytkowych i uzgodnienie przebudowy zasilania z PGE Dystrybucja SA Oddział Białystok, 2) dokumentację projektową należy opracować zgodnie z: a) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129), b) Rozporządzeniem Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012, poz. 462 z dnia 27 kwietnia 2012 roku), c) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389), d) warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać obiekty i ich usytuowanie (D.U z 2002 r. nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami), e) Ustawą „Prawo Budowlane” i „Prawo Zamówień Publicznych” i wynikającymi z nich przepisami wykonawczymi wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczególnymi. 4. Określenie wymaganych części dokumentacji wraz z podaniem ilości egzemplarzy: 1) projekt wykonawczy w branży instalacji elektrycznych - 4 egz., 2) przedmiar robót - 4 egz., 3) założenia wyjściowe do kosztorysowania zawierające dane techniczne, technologiczne i organizacyjne, nieokreślone w dokumentacji projektowej, a mające wpływ na wysokość wartości kosztorysowej - 2 egz., 4) kosztorys inwestorski - 2 egz., 5) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - 4 egz., 6) pełną dokumentację w wersji elektronicznej - 2 egz. 5. Inne wymogi do dokumentacji: 1) wersja elektroniczna powinna być opracowana w PDF, DWG i ATH, całość na jednej płytce z podziałem na dwa foldery. W jednym folderze projekty wykonawcze, STWiOR, przedmiary i założenia do kosztorysowania, drugi folder - kosztorysy inwestorskie, 2) opis każdego pliku/ folderu powinien być zgodny z nazwą na dokumentacji papierowej, 3) opis rysunku powinien być zgodny z opisem w metryczce, 4) opisywanie proponowanych materiałów i urządzeń poprzez podanie parametrów technicznych, gatunków materiałów przy zachowaniu wymogów Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r art. 29. umożliwi Zamawiającemu przeprowadzenie przetargu na wybór Wykonawcy robót budowlanych według niniejszej dokumentacji, 5) projekty wchodzące w skład dokumentacji projektowej muszą być wzajemnie skoordynowane technicznie i kompletne z punktu widzenia celu jakiemu mają służyć. Dokumentacja, przedmiary oraz kosztorysy winne uwzględniać wszystkie prace niezbędne do wykonania i realizacji prac zaprojektowanych ujętych w dokumentacji. Przedmiar i kosztorys powinien uwzględniać etapowanie wykonywania robót (podział na etapy) oraz wykonywanie robót w czynnej przychodni. 6. Do obowiązków Wykonawcy należy: 1) przeprowadzanie konsultacji z przedstawicielami Zamawiającego przynajmniej raz na dwa tygodnie na każdym etapie opracowania dokumentacji, dotyczących istotnych kwestii mających wpływ na koszt realizacji zamierzenia (propozycji przydziału liczników i podliczników, bilansów mocy zamówionej, rozdzielnic, opraw oświetleniowych, tras ciągów głównych WLZ), 2) uzyskanie wszystkich wymaganych pozwoleń, opinii, zatwierdzeń, decyzji i uzgodnień dokumentacji (w tym z rzeczoznawcami np. do spraw przeciwpożarowych), jak również uzyskanie stosownych i dopuszczalnych odstępstw od obowiązujących przepisów we wszystkich przypadkach wymagających takowego odstępstwa, 3) uzyskanie w imieniu Zamawiającego warunków zasilania wydawanych przez PGE Dystrybucja SA Oddział Białystok, 4) uzyskanie uzgodnienia najemców lokali użytkowych w zakresie modernizacji zasilania i instalacji elektrycznych, 5) wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny opracowania dokumentacji projektowej. 7. Dokumentacje techniczne posiadane przez Zamawiającego: 1) inwentaryzacja instalacji elektrycznej (styczeń 2017 rok) – PDF. 8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został podany w załączniku nr 1 do SIWZ. 9. Wymaga się udzielenia co najmniej 3 letniej rękojmi i gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: NIE DOTYCZY.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: DOTYCZY PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 6. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wg załączonego wzoru załącznik nr 8 do SIWZ). UWAGA! Pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego należy złożyć w formie oryginału). Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5. 7. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów: 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 8. Jeżeli inny podmiot ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale XII SIWZ pkt 7: 1) ppkt 1 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 9. Dokumenty, o których mowa w rozdziale XII SIWZ pkt 8 ppkt 1 lit. a, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 10. Jeżeli w kraju, w którym inny podmiot ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdziale XII SIWZ pkt 8, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis zawarty w rozdziale XII SIWZ pkt 9 stosuje się. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. DOTYCZY PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 11. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentu wymienionego w rozdziale XII SIWZ pkt 4 ppkt 1, dotyczące podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. 12. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego: 1) oświadczenie o którym mowa w zał. nr 3 i 4 SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw wykluczenia, 2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, oświadczenie o braku podstaw wykluczenia określone w rozdziale XII SIWZ pkt 1, oraz oświadczenie z art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp określonego w rozdziale XII SIWZ pkt 4 ppkt 2 składa pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w ich imieniu (w miejscu nazwa i adres wykonawcy należy wpisać dane dotyczące poszczególnych członków konsorcjum lub spółki cywilnej) bądź każdy z wykonawców oddzielnie, 3) wykonawcy występujący wspólnie muszą zgodnie z zapisami art. 23 ust. 2 ustawy Pzp ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarciu umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w oryginale albo notarialnie potwierdzonej kopii, które powinno określać zakres umocowania, 4) przed udzieleniem zamówienia każdy wykonawca zobowiązany jest złożyć oddzielnie dokumenty określone w rozdziale XII SIWZ pkt 4 ppkt 1, 5) przed udzieleniem zamówienia dokumenty określone w rozdziale XII SIWZ pkt 3 winien złożyć co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 14. Zamawiający wymaga także załączenia do oferty innych dokumentów: 1) wypełniony formularz ofertowy - wg załączonego wzoru załącznik nr 2 do SIWZ, 2) pełnomocnictwo w oryginale albo notarialnie potwierdzonej kopii - w przypadku gdy oferta została podpisana przez pełnomocnika, 3) pisemne zobowiązanie innego podmiotu w formie oryginału (jeżeli wykonawca, dla wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polega na zasobach innego podmiotu) - wg załączonego wzoru załącznik nr 8 do SIWZ - oraz dokumenty potwierdzające, że osoba podpisująca niniejsze zobowiązanie jest uprawniona do działania w imieniu podmiotu trzeciego. Jeżeli w imieniu podmiotu działa osoba, której umocowanie nie wynika z dokumentów rejestrowych, powinna posiadać pełnomocnictwo do takiej czynności.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach