Przetargi.pl
Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0227T odc. Włoszczowa-Konieczno

Starostwo Powiatowe ogłasza przetarg

 • Adres: 29-100 Włoszczowa, ul. Wiśniowa 10
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3944950 , fax. 041 3944965
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe
  ul. Wiśniowa 10 10
  29-100 Włoszczowa, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3944950, fax. 041 3944965
  REGON: 29101936000010
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-wloszczowa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0227T odc. Włoszczowa-Konieczno
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na Przebudowę drogi powiatowej Nr 0227T odc. Włoszczowa-Konieczno. Długość odcinka: około 4,6 km Lokalizacja: od ul. Wiśniowej we Włoszczowie do skrzyżowania z drogą leśną w Koniecznie. Wytyczne do projekto
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie publiczne mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, w szczególności: dysponują osobami , które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności (kopie uprawnień i zaświadczenia o uiszczeniu składek z Izby Inżynierów i Budownictwa). Wymagane jest dysponowanie osobami z uprawnieniami projektowymi w zakresie branży drogowej, - wykonali należycie w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum dwie prace porównywalne z przedmiotem niniejszego zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, że prace te zostały wykonane należycie, - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z uwagi na okoliczności wskazane przepisami art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych i spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art.22 ust.1 pkt 1-3 ustawy, - akceptują warunki i wymagania określone w niniejszej specyfikacji. Ocena spełnienia warunków uczestnictwa w przetargu będzie dokonana w formule spełnia - nie spełnia na podstawie dokumentów wymienionych poniżej. Warunki zostaną uznane za spełnione, jeżeli Wykonawca wykaże, że spełnia wszystkie wymagania określone w punktach od 1 do 6. Niespełnienie któregokolwiek z nich oznaczać będzie, że Wykonawca nie spełnia warunków uczestnictwa w przetargu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu do oferty sporządzonej w oparciu o Formularz oferty, stanowiący zał. Nr 1 do SIWZ należy dołączyć w żądanej kolejności następujące oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 1. parafowany przez Wykonawcę projekt umowy; 2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3. oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1, z wykorzystaniem wzoru; 4. oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 24 ust. 1 i 2, z wykorzystaniem wzoru; 5. wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności (kopie uprawnień i zaświadczenia o uiszczeniu składek z Izby Inżynierów Budownictwa). Wymagane jest dysponowanie osobami z uprawnieniami projektowymi w zakresie branży drogowej; 6. wykaz wykonanych prac projektowych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością pracom projektowym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu (zakres opracowania), daty wykonania i odbiorców, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że prace te zostały wykonane należycie. Wykonawca winien wykazać się wykonaniem co najmniej 2 zadań o podobnym zakresie i złożoności, z wykorzystaniem wzoru Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się do przepisów § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. (Dz. U. z 2006r. Nr 87, poz. 605 ze zm.) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane. Dokumenty, o których mowa należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem na każdej ze stron. . Wykonawcy składający ofertę wspólną (konsorcjum). 1) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składa w ofercie dokumenty, o których mowa w części VIII ust.1 pkt 1.3. 2) Do oferty składanej przez konsorcjum będzie załączone pełnomocnictwo dla wyznaczonego jednego z podmiotów jako Lidera konsorcjum. Pełnomocnictwo będzie zawierać upoważnienie do podejmowania zobowiązań i otrzymywania instrukcji dla i w imieniu każdego z osobna i wszystkich podmiotów tworzących konsorcjum. Niezależnie od wymaganych dokumentów omówionych wyżej, podmioty składające ofertę wspólną zobowiązane są załączyć umowę o wspólne wykonywanie zamówienia publicznego w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (pod poświadczeniem podpisy składają upoważnione osoby reprezentujące wszystkie podmioty). Umowa winna określać w szczególności: wykonawców, którzy realizować będą zadanie przez podanie pełnych nazw i adresów firm, form organizacyjno-prawnych, wskazanie rejestrów lub ewidencji działalności; zasady odpowiedzialności z tytułu wykonywanej pracy, oznaczenie czasu trwania umowy (nie krótszy niż czas na realizację umowy o zamówienia publiczne i okres gwarancji); zasady reprezentacji (lider konsorcjum). Będzie on upoważniony do podejmowania zobowiązań i otrzymywania instrukcji dla i w imieniu każdego z osobna i wszystkich podmiotów tworzących konsorcjum. Będzie odpowiedzialny za wykonanie umowy i realizację zobowiązań wobec Zamawiającego w okresie gwarancji i rękojmi. Upoważnienie będzie udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez uprawnionych przedstawicieli pozostałych podmiotów. Należy uwzględnić fakt, iż Zamawiający nie wyraża zgody na reprezentowanie konsorcjum przez osobę trzecią nie będącą członkiem konsorcjum. Wszystkie wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność przez Wykonawcę. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale. Brak któregoś z elementów oferty jak i dokumentów załączonych do oferty, o których mowa powyżej powoduje że oferta jest nieważna z przyczyn formalnych i podlega odrzuceniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.starostwo.wloszczowa.eobip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach