Przetargi.pl
WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO DLA ZADANIA PN.: „ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 417 W MIEJSCOWOŚCI LISIĘCICE”

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45231 Opole, ul. Oleska
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 591 800 , fax. 774 581 352
 • Data zamieszczenia: 2018-09-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  ul. Oleska 127
  45231 Opole, woj. opolskie
  tel. 774 591 800, fax. 774 581 352
  REGON: 12652800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zdw.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO DLA ZADANIA PN.: „ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 417 W MIEJSCOWOŚCI LISIĘCICE”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi opracowania dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 417 w miejscowości Lisięcice, zgodnie z warunkami specyfikacji. Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień: 71.32.20.00-1 – usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) prace geodezyjne: a) opracowanie mapy do celów projektowych, b) wykonanie podziału działek, c) stabilizacja granic pasa drogowego. 2) prace projektowe: a) opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji pozwalającej na realizację zadania (pozwolenie na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej -ZRID), b) opracowanie projektu wykonawczego, c) sporządzenie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z jej zatwierdzeniem, d) sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego (BIOZ) e) opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, f) opracowanie części kosztorysowej (kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy, przedmiar robót, kalkulacja cen jednostkowych), g) wykonanie opracowań z zakresu ochrony środowiska wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, h) opracowanie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych, i) wykonanie badań gruntu - odwierty (wg wykazu parametrów wykonania odwiertów geologicznych), j) przeprowadzenie badania nośności nawierzchni metodą ugięć, k) wykonanie szczegółowej inwentaryzacji zieleni wraz z planem wyrębu, l) inne elementy niezbędne do realizacji zadania. 3) przygotowywanie odpowiedzi na pytania wykonawców robót, udzielania wyjaśnień dotyczących opracowanej dokumentacji projektowej oraz dokonywania ewentualnych modyfikacji (poprawek i uzupełnień) w opracowanej dokumentacji projektowej i przetargowej, w trakcie postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 417 w miejscowości Lisięcice; 4) sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie robót budowlanych oraz w okresie rękojmi za wady dla robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Jednostkę Projektującą.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71322000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca na zasadach określonych w pkt 15 SIWZ zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 2.500,00 PLN
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od określenia warunków w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy w celu braku podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu (pkt 5 SIWZ): 1. Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca: a) nie podlega wykluczeniu, b) spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. Oświadczenie, o którym mowa w punkcie 1 wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „jednolitym europejskim dokumentem zamówienia”. Jednolity europejski dokument zamówienia przygotowany wstępnie przez zamawiającego dla przedmiotowego postępowania jest dostępny (wraz z instrukcją wypełniania na załącznikach nr 4 i 4a do SIWZ) na stronie internetowej zamawiającego i stanowiący załączniki nr 3 do SIWZ. Uwaga! Wykonawca może ograniczyć się do złożenia w sekcji α w części IV Kryteria kwalifikacji formularza JEDZ ogólnego oświadczenia o spełnieniu wszystkich kryteriów kwalifikacji w postępowaniu. Ogólne oświadczenie składane przez wykonawcę o spełnieniu wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji spełnia wymogi oświadczenia wykonawcy o wstępnym potwierdzeniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 25a ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 punkt 23 ustawy (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 4. Wraz z formularzem oferty (na załączniku nr 1 do siwz) powinny być złożone 1) wykaz osób dla spełnienia kryterium oceny ofert na załączniku nr 1a, 2) formularz cenowy – na załączniku nr 2 do siwz, 3) JEDZ należy złożyć z wykorzystaniem środka komunikacji elektronicznej jakim jest poczta elektroniczna, na adres e-mail (maksymalny rozmiar wiadomości 15 MB): przetargi@zdw.opole.pl wypełniony na wstępnie przygotowanym przez zamawiającego pliku (espd-request.xml) na załączniku 3 zgodnie z instrukcją stanowiącą załączniki nr 4 i 4a do SIWZ. Oświadczenia wykonawców składane na formularzu JEDZ w postaci elektronicznej powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. JEDZ (wykonawcy lub wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia a także dla podmiotów na których zasoby powołuje się wykonawca) podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym i zaszyfrowany należy przesłać zamawiającemu na wskazany powyżej adres poczty elektronicznej w taki sposób, aby dokument ten dotarł do zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Sposób komunikacji oraz wymagania formalne opisane są w punkcie 7.16 podpunkt 4 siwz, 2a) wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów. Oświadczenia podmiotów na których zasoby powołuje się wykonawca w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych składane na formularzu JEDZ muszą mieć formę dokumentu elektronicznego opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 7.16. podpunkt 4 siwz, 4) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 5) pisemne zobowiązania innych podmiotów, o których mowa w punkcie 4.4 podpunkt 2 siwz należy złożyć wraz z ofertą w formie oryginału – wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 6 do siwz, 6) oryginał gwarancji lub poręczenia, jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach