Przetargi.pl
Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przyłącza światłowodowego do Miejskiej Sieci Komputerowej OLMAN w Olsztynie, budynku ANR OT w Olsztynie, ul. Głowackiego 6, woj. warmińsko-mazurskie.

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-448 Olsztyn, ul. Głowackiego 6
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 5248800 , fax. 089 5248802
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie
  ul. Głowackiego 6 6
  10-448 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 5248800, fax. 089 5248802
  REGON: 01034470800704
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.anr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przyłącza światłowodowego do Miejskiej Sieci Komputerowej OLMAN w Olsztynie, budynku ANR OT w Olsztynie, ul. Głowackiego 6, woj. warmińsko-mazurskie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przyłącza światłowodowego do Miejskiej Sieci Komputerowej OLAMN w Olsztynie, budynku Agencji Nieruchomości Rolnej Oddziału Terenowego w Olsztynie położonego przy ul. Głowackiego 6, woj. warmińsko-mazurskie, wraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 2. Założenia techniczne wykonania przyłącza światłowodowego do Miejskiej Sieci Komputerowej OLMAN w Olsztynie dla budynku ANR OT Olsztyn, ul. Głowackiego 6: 1) Wykonanie mapy do celów projektowych, 2) Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego światłowodowej transmisji danych relacji punkt przyłączeniowy: Miejska Sieć Komputerowa OLMAN przy ul. B. Głowackiego 17, II piętro, pok. 216 (budynek Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie) - punkt docelowy: budynek ANR OT Olsztyn ul. B. Głowackiego 6, pomieszczenie centrali telefonicznej; 3) Projekt musi zawierać wszystkie uzgodnienia i decyzje wymagane przepisami prawa budowlanego ( w tym decyzję o pozwoleniu na budowę). 4) Projekt musi uwzględniać wymaganą przez Zamawiającego liczbę i rodzaj kabli światłowodowych (wymagane: minimum 8 włókien; medium transmisji danych: światłowód jednomodowy); szczegółowe wymagania techniczne, które musi spełniać medium transmisji danych Wykonawca winien uzgodnić z Ośrodkiem Eksploatacji i Zarządzania Miejskiej Sieci Komputerowej OLMAN. 5) Łącze należy zakończyć na patch - panelu 19, rodzaj złącz panelu Wykonawca winien uzgodnić z Ośrodkiem Eksploatacji i Zarządzania Miejskiej Sieci Komputerowej OLMAN); z punktu docelowego w budynku przy ul. Głowackiego 6 w Olsztynie (pomieszczenie centralki) należy rozprowadzić 4 włókna światłowodowe (kabel wewnątrzobiektowy lub gotowy patchcord) do następujących pomieszczeń wewnątrz budynku: dwa włókna do pokoju nr 214 oraz dwa włókna do pokoju 319A (sposób zakończenia włókien w pokojach uzgodnić z Zamawiającym).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712420006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.anr.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach