Przetargi.pl
Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w zakresie wszystkich branż w miejscowości Trękusek, gm. Purda, woj. warmińsko-mazurskie.

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-448 Olsztyn, ul. Głowackiego 6
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 5248800 , fax. 089 5248802
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie
  ul. Głowackiego 6 6
  10-448 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 5248800, fax. 089 5248802
  REGON: 01034470800704
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.anr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w zakresie wszystkich branż w miejscowości Trękusek, gm. Purda, woj. warmińsko-mazurskie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: sporządzenie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w zakresie wszystkich branż wraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót w Trękusku gm. Purda. 2. Obecnie ścieki pochodzące od mieszkańców osiedla po byłym PPGR w miejscowości Trękusek oraz z fermy indyków odprowadzane są do oczyszczalni ścieków usytuowanej na działce nr geod. 13/2 o powierzchni 0,7929 ha. 3. Projektując przebudowę i modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków projektant powinien wykonać bilans ścieków, które dopływają obecnie do oczyszczalni oraz przewidzieć , że będzie ona przyjmowała ścieki bytowo gospodarcze z powstającego osiedla mieszkaniowego w Trękusku oraz, że przyjmie ona wszystkie obecnie powstające na terenie miejscowości ścieki, które w chwili obecnej nie dopływają do oczyszczalni. Ilość ścieków bytowo gospodarczych, które dopływać będą w przyszłości do oczyszczalni ścieków w Trękusku należy uzgodnić z Gminą Purda. Zgodnie z pismem z dnia 04.12.2009 r. Wójta Gminy Purda do roku 2012 ilość ścieków bytowo-gospodarczych dopływających do oczyszczalni wzrośnie w stosunku do obecnie dopływających o 50 m3 na dobę. Projektując oczyszczalnię należy zaprojektować ją na potrzeby obecne i przewidziane przez gminę na rok 2012, przewidując oczywiście rezerwę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 715200006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 120 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.anr.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach