Przetargi.pl
Wykonanie prac w zakresie remontów bieżących dróg na terenie Gminy Kazimierz Biskupi o nawierzchni bitumicznej i gruntowej

Urząd Gminy ogłasza przetarg

 • Adres: 62-530 Kazimierz Biskupi, Plac Wolności
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 632 411 210 , fax. 632 411 215
 • Data zamieszczenia: 2019-03-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy
  Plac Wolności 1
  62-530 Kazimierz Biskupi, woj. wielkopolskie
  tel. 632 411 210, fax. 632 411 215
  REGON: 54119600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kazimierz-biskupi.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie prac w zakresie remontów bieżących dróg na terenie Gminy Kazimierz Biskupi o nawierzchni bitumicznej i gruntowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac w zakresie remontów bieżących dróg na terenie Gminy Kazimierz Biskupi o nawierzchni bitumicznej i gruntowej w zakresie: 1.1. Remontów cząstkowych dróg o nawierzchni bitumicznej; 1.2. Remontów cząstkowych dróg o nawierzchni gruntowej; 1.3. Objazdów - przeglądów okresowych stanu nawierzchni przy udziale przedstawiciela Zamawiającego jeden raz w miesiącu. Roboty będą prowadzone na nawierzchniach bitumicznych oraz gruntowych dróg zarządzanych przez Wójta Gminy Kazimierz Biskupi na obszarze gminy Kazimierz Biskupi. 2. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiących Załączniki nr 1 i 2 do SIWZ. Przedstawiony w przedmiarze robót zakres ilościowy robót jest szacunkowy. W trakcie realizacji zadań zakres robót może ulec zmianom lub przesunięciom pomiędzy poszczególnymi robotami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach