Przetargi.pl
RÓWNANIE, PROFILOWANIE I NAPRAWA GMINNYCH DRÓG GRUNTOWYCH NA TERENIE GMINY CZARNKÓW W 2019 ROKU

Gmina Czarnków ogłasza przetarg

 • Adres: 64-700 Czarnków, ul. Rybaki
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 672 552 227 , fax. 672 553 079
 • Data zamieszczenia: 2019-03-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Czarnków
  ul. Rybaki 3
  64-700 Czarnków, woj. wielkopolskie
  tel. 672 552 227, fax. 672 553 079
  REGON: 57079106900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czarnkwogmina.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  RÓWNANIE, PROFILOWANIE I NAPRAWA GMINNYCH DRÓG GRUNTOWYCH NA TERENIE GMINY CZARNKÓW W 2019 ROKU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont dróg gminnych polegający na równaniu i profilowaniu równiarką, zagęszczaniu przez wałowanie oraz lokalnych naprawach dróg gruntowych z wbudowaniem materiałów poprawiających stan nawierzchni dróg na terenie gminy Czarnków w 2019 roku. Zakres robót obejmuje: 1) równanie i profilowanie równiarką dróg wraz z zagęszczeniem walcem samojezdnym, 2) dowóz pospółki drogowej (mieszanka optymalna) we wskazane miejsca, 3) dowóz wraz z wbudowaniem pospółki drogowej (mieszanka optymalna) we wskazanych miejscach, 4) dowóz kruszywa łamanego (0-63 mm) kamiennego, z wykluczeniem kruszywa wapiennego, we wskazane miejsca, 5) dowóz wraz z wbudowaniem kruszywa łamanego (0-63 mm) kamiennego, z wykluczeniem kruszywa wapiennego, we wskazanych miejscach, 6) zakup z dowozem (bez wbudowania) gruzu betonowego - (kruszywo z recyklingu) frakcja 0/63 7) zakup, dowóz i wbudowanie gruzu betonowego - (kruszywo z recyklingu) frakcja 0/63- wzmocnienie lokalnych ubytków i zaniżeń terenowych 8) wbudowanie żużla paleniskowego – materiał Zamawiającego, dowieziony przez Zamawiającego w miejsce wbudowania. Szczegółowa ilość i zakres robót do wykonania określono w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. Zakres zamówienia publicznego obejmuje również: - organizację i zabezpieczenie terenu budowy, w tym tymczasową organizację ruchu, gdy zajdzie taka potrzeba, - wykonanie robót drogowych zgodnie z instrukcjami przedstawicieli Zamawiającego (inspektora ds. drogownictwa i sołtysów poszczególnych miejscowości), - uzgadnianie z Zamawiającym na bieżąco miejsca i zakresu wykonywanych robót, - zgłaszanie wykonanych robót Zamawiającemu do odbioru, - przedkładanie do akceptacji Zamawiającemu deklaracji jakości użytych materiałów przeznaczonych do wbudowania wraz ze wskazaniem miejsca ich wbudowania. Planowany sposób wykonania przedmiotu zamówienia określa „Wykaz sołectw objętych równaniem, profilowaniem i naprawą na terenie Gminy Czarnków w 2019 roku” - załącznik nr 8 do SIWZ oraz „Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót równanie, profilowanie i naprawa gminnych dróg gruntowych na terenie gminy Czarnków w 2019 roku” – załącznik nr 9 do SIWZ oraz wzór umowy – załącznik nr 10 do SIWZ. Zlecenia wykonawcze – określające kolejność wykonywania przedmiotu umowy - będą udzielane na poszczególne sołectwa drogą elektroniczną lub pisemną.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium w wysokości: 5.000,00 zł , (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu, 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 ze zmianami). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Czarnków, Bank Spółdzielczy w Czarnkowie Nr 75 8951 0009 0000 0954 2000 0150 podając w tytule przelewu: „Wadium – Równanie, profilowanie i naprawa gminnych dróg gruntowych na terenie gminy Czarnków w 2019 roku ”. 5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. 7. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie. 8. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela. 9. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium (niewniesienie wadium lub wniesienie w sposób nieprawidłowy) oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu. 10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 11. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 12. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 7

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach