Przetargi.pl
Wykonanie prac remontowo – konserwatorskich przy budynku dawnego C.K. Sądu Powiatowego w Stalowej Woli polegających na wymianie stolarki okiennej (etap III B)

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ogłasza przetarg

 • Adres: 37-450 Stalowa Wola, Sandomierska
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 015 8448556 , fax. 015 8448557
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
  Sandomierska 1
  37-450 Stalowa Wola, woj. podkarpackie
  tel. 015 8448556, fax. 015 8448557
  REGON: 83041400600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.muzeum.stalowawola.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Muzeum Regionalne - Samorządowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie prac remontowo – konserwatorskich przy budynku dawnego C.K. Sądu Powiatowego w Stalowej Woli polegających na wymianie stolarki okiennej (etap III B)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowo – konserwatorskich przy budynku dawnego C.K. Sądu Powiatowego w Stalowej Woli, obecnie Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego zlokalizowanej w Stalowej Woli przy ul. Rozwadowskiej 12, polegających na wymianie 10 szt. okien. Zakres zamówienia obejmuje: ROBOTY ROZBIÓRKOWE (wykucie z muru istniejących 10 okien, odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo - wapiennej, transport gruzu, utylizacja gruzu i odpadów budowlanych) STOLARKA OKIENNA (montaż 10 szt. okien drewnianych skrzynkowo – krosnowych, zespolonych, fabrycznie wykończonych, malowanych w kolorze białym z uwidocznieniem struktury drewna, max U=1,6 W/m2K, otwieranie skrzydeł rozwieralne, wyposażonych w szprosy poziome – zgodnie z rysunkiem i opisem; wszystkie okucia okien drewnianych oraz klamki i zawiasy – mosiężne. Z uwagi na wykonane w 2018 r. prace renowacyjne elewacji oraz krat okiennych, wymaga się, aby montaż okien przeprowadzić od wewnątrz budynku. Zadanie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem robót opracowanym przez Wykonawcę, który zostanie wyłoniony w niniejszym przetargu. Harmonogram będzie musiał być zatwierdzony przez Zamawiającego. Wszystkie prace budowlane prowadzić zgodnie z przyjętymi normami i sztuką budowlaną, wg dostarczonej dokumentacji, pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy. Roboty budowlane wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie z przepisami BHP i sztuką budowlaną. Zakres robót określa: a) Dokumentacja projektowa (zakres stolarki objętej wymianą określony został na załączonych rysunkach architektonicznych oraz opisach) b) STWiOR c) Pomocniczy przedmiar robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44221000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 1) Formularz ofertowy, oświadczenie RODO – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę, 2) Parafowany wzór umowy, 3) oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp – wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, 4) oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp – wstępne potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia, 5) zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeżeli dotyczy), 6) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy), 7) Kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną (dokument nieobowiązkowy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach