Przetargi.pl
Wykonanie prac remontowo – budowlanych w budynku głównym – remont łazienek i sekretariatu oraz wykonanie ogrodzenia agregatu prądotwórczego

Zakład Poprawczy w Barczewie ogłasza przetarg

 • Adres: 11-010 Barczewo, ul. Wojska Polskiego
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 0 89 514 84 61 , fax. 089 514 94 32
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Poprawczy w Barczewie
  ul. Wojska Polskiego 2
  11-010 Barczewo, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 0 89 514 84 61, fax. 089 514 94 32
  REGON: 32364800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.barczewo.zp.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: zakład poprawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie prac remontowo – budowlanych w budynku głównym – remont łazienek i sekretariatu oraz wykonanie ogrodzenia agregatu prądotwórczego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu prac remontowo - budowlanych w budynku głównym - remont łazienek i sekretariatu oraz wykonanie ogrodzenia agregatu prądotwórczego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz oferty – wg wzoru załącznik nr 1 do siwz. 2. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii, wskazujące osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, w sytuacji gdy zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach