Przetargi.pl
Wykonanie prac projektowych i montażowych 2 wiat typ carport na 9 miejsc parkingowych z paneli fotowoltaicznych o mocy 39,6 kWp w siedzibie Nadleśnictwa Prudnik

Zakład Usług Leśnych w Bystrzycy Kłodzkiej ogłasza przetarg

 • Adres: 57-500 Bystrzyca Kłodzka, Nadbrzeżna 11
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-11-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Usług Leśnych w Bystrzycy Kłodzkiej
  Nadbrzeżna 11
  57-500 Bystrzyca Kłodzka, woj. dolnośląskie
  REGON: 890197772
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://zulbystrzyca.wroclaw.lasy.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie prac projektowych i montażowych 2 wiat typ carport na 9 miejsc parkingowych z paneli fotowoltaicznych o mocy 39,6 kWp w siedzibie Nadleśnictwa Prudnik
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych i montażowych 2 wiat typ carport na 9 miejsc parkingowych z paneli fotowoltaicznych o mocy 39,6 kWp zlokalizowanej gruncie przy Nadleśnictwie Prudnik; ul. Dąbrowskiego 34; 48-200 Prudnik. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w dokumentacji będącej zał. Nr 2 SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09332000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2 000,00 zł; 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.; 3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) gwarancjach bankowych, 3) gwarancjach ubezpieczeniowych, 4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 299). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego BGŻ 58 1600 1462 1024 9130 7000 0004 z dopiskiem: „wadium w postępowaniu A.270.48.2023”. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca:a. posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) na kwotę co najmniej 60 000 zł; 4) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że: • wykonał (roboty zakończone) w okresie ostatnich 3 lat przed, upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 dostawą i montażem obiektu typu carport o mocy co najmniej 38,00 kWp, przy czym: (a) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, co najmniej jeden z takich Wykonawców powinien wykazać roboty polegające na wykonaniu kompletnych instalacji fotowoltaicznych wolnostojących na gruncie lub na dachach o wartości stanowiącej co najmniej 50% łącznej wartości robót wymaganej w treści niniejszego warunku, (b) w przypadku polegania na doświadczeniu podmiotów udostępniających zasoby, co najmniej jeden z takich podmiotów lub Wykonawca (a w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - co najmniej jeden z takich Wykonawców) powinien wykazać roboty polegające na wykonaniu kompletnych instalacji fotowoltaicznych wolnostojących na gruncie lub na dachach o wartości stanowiącej co najmniej 50% łącznej wartości robót wymaganej w treści niniejszego warunku; • dysponuje na dzień składania ofert lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą odpowiedzialną za wykonanie projektu wykonawczego, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w zakresie projektowania – bez ograniczeń – o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; • dysponuje, na dzień składania ofert, osobą posiadającą Certyfikat wydawany przez Urząd Dozoru Technicznego potwierdzający posiadanie kwalifikacji do instalowania systemów fotowoltaicznych lub ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci w zakresie eksploatacji i dozoru wydane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-11-27

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach