Przetargi.pl
Dostawa fabrycznie nowego ciągnika wraz z fabrycznie nowym osprzętem dla potrzeb Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie.

Zakład Usług Komunalnych ogłasza przetarg

 • Adres: 59-516 Zagrodno, Zagrodno 53E
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-11-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Usług Komunalnych
  Zagrodno 53E
  59-516 Zagrodno, woj. dolnośląskie
  REGON: 390419136
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa fabrycznie nowego ciągnika wraz z fabrycznie nowym osprzętem dla potrzeb Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Dostawa fabrycznie nowego ciągnika wraz z fabrycznie nowym osprzętem dla potrzeb Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie. Opis przedmiotu zamówienia zawiera Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia ( SOPZ) stanowiący załącznik nr 2 do SWZ. 2. Wykonawca zapewni odległość autoryzowanego serwisu do 100 km od siedziby zamawiającego. 3. Wykonawca zapewni gwarancję na dostarczony sprzęt : 1) Gwarancja ciągnika z wyposażeniem tj: tylny TUZ ITD 24 miesiące. 2) Osprzęt do ciągnika 12 miesięcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16700000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach