Przetargi.pl
Wykonanie prac geodezyjnych i sporządzenie dokumentacji geodezyjnej w zakresie wykonania podziału działki ewidencyjnej nr 19 z obrębu 3-00-75 położonej w Warszawie w dzielnicy Rembertów oraz sporządzenia wykazu synchronizacyjnego dla Księgi Wieczystej WA6M/00030559/1

Nadleśnictwo Drewnica ogłasza przetarg

 • Adres: 05-091 Ząbki, ul. Kolejowa 31
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 7816250 , fax. 022 7816209
 • Data zamieszczenia: 2016-07-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Drewnica
  ul. Kolejowa 31 31
  05-091 Ząbki, woj. mazowieckie
  tel. 022 7816250, fax. 022 7816209
  REGON: 01256714000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://drewnica.warszawa.lasy.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Lasy Państwowe

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie prac geodezyjnych i sporządzenie dokumentacji geodezyjnej w zakresie wykonania podziału działki ewidencyjnej nr 19 z obrębu 3-00-75 położonej w Warszawie w dzielnicy Rembertów oraz sporządzenia wykazu synchronizacyjnego dla Księgi Wieczystej WA6M/00030559/1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie prac geodezyjnych i sporządzenie dokumentacji geodezyjnej w zakresie wykonania podziału działki ewidencyjnej nr 19 z obrębu 3-00-75 położonej w Warszawie w dzielnicy Rembertów oraz sporządzenia wykazu synchronizacyjnego dla Księgi Wieczystej WA6M/00030559/1
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713540004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 150 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania usługi
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lasy.warszawa.pl/drewnica/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach