Przetargi.pl
Wykonanie numerycznej mapy zasadniczej w formie wektorowo - obiektowej dla części gminy Nadarzyn, części gminy Brwinów i części gminy Raszyn

Powiat Pruszkowski ogłasza przetarg

 • Adres: 05-800 Pruszków, ul. Drzymały 30
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 7381400 , fax. 022 728 92 47
 • Data zamieszczenia: 2016-07-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Pruszkowski
  ul. Drzymały 30 30
  05-800 Pruszków, woj. mazowieckie
  tel. 022 7381400, fax. 022 728 92 47
  REGON: 01326714400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.pruszkow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie numerycznej mapy zasadniczej w formie wektorowo - obiektowej dla części gminy Nadarzyn, części gminy Brwinów i części gminy Raszyn
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie numerycznej mapy zasadniczej w formie wektorowo - obiektowej dla części gminy Nadarzyn, części gminy Brwinów i części gminy Raszyn z wykorzystaniem dokumentacji geodezyjnej znajdującej się w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Warunkach Technicznych - załącznik do SIWZ. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli gwarancji w wymiarze co najmniej 36 miesięcy (maksymalny okres gwarancji to 60 miesięcy). W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę dłuższego niż 60 miesięcy okresu gwarancji, do porównania złożonych ofert zostanie przyjęty maksymalny okres określony w SIWZ, tj. 60 miesięcy, natomiast w umowie uwzględniony będzie okres gwarancji zgodny ze złożoną ofertą. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy, oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713540004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 110 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem ważności oferty jest wniesienie przez Wykonawcę WADIUM o wartości 10.000,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.powiat.pruszkow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach