Przetargi.pl
Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych polegających na realizacji projektu technicznego modernizacji poziomej osnowy szczegółowej 3 klasy dla miast Czerwieńsk i Nowogród Bobrzański oraz gmin Czerwieńsk, Nowogród Bobrzański, Świdnica i Zabór w powiecie zielonogórskim

Powiat Zielonogórski ogłasza przetarg

 • Adres: 65-057 Zielona Góra, ul. Podgórna
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 684 527 575 , fax. 684 527 500
 • Data zamieszczenia: 2019-03-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Zielonogórski
  ul. Podgórna 5
  65-057 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 684 527 575, fax. 684 527 500
  REGON: 97077014900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat-zielonogorski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych polegających na realizacji projektu technicznego modernizacji poziomej osnowy szczegółowej 3 klasy dla miast Czerwieńsk i Nowogród Bobrzański oraz gmin Czerwieńsk, Nowogród Bobrzański, Świdnica i Zabór w powiecie zielonogórskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych polegających na realizacji projektu technicznego modernizacji poziomej osnowy szczegółowej 3 klasy dla miast Czerwieńsk i Nowogród Bobrzański oraz gmin Czerwieńsk, Nowogród Bobrzański, Świdnica i Zabór w powiecie zielonogórskim Szczegółowy zakres prac przewidzianych do wykonania zawarty jest w Warunkach technicznych – załącznik nr 4 do SIWZ oraz w Opisie projektu technicznego szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej – załącznik nr 4a do SIWZ, które stanowią Opis przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71355000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 4 000,00 (słownie: cztery tysiące złotych 00/100). 2.Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 05.04.2019 r. do godz. 9.00. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, przelewem na rachunek Zamawiającego: BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna nr 93 1600 1156 1848 5780 8000 0003, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310). 4. Zabezpieczenie wadialne wnoszone w innej formie niż pieniężna, należy dołączyć do oferty. 5. Nie wniesienie wadium lub wniesienie w sposób nieprawidłowy spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy. 6. Zamawiający dokona zwrotu lub zatrzymania wadium zgodnie z art. 46 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. z 2019 r. poz. 369) – załącznik nr 7 do SIWZ (w oryginale). 2. Wykonawca powołujący się na zasoby innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (w oryginale) – załącznik nr 6 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach