Przetargi.pl
Modernizacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej 3. klasy dla obszarów gmin Międzyrzecz, Skwierzyna i Trzciel w powiecie międzyrzeckim oraz określenie współrzędnych płaskich prostokątnych wskazanych punktów istniejącej osnowy wysokościowej przeznaczonych do kalibracji GNSS, rozmieszczonych na terenie powiatu.

Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu ogłasza przetarg

 • Adres: 66-300 Międzyrzecz, ul. Przemysłowa
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 0-95 742-84-10, , fax. 0-95 742-84-11
 • Data zamieszczenia: 2019-03-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu
  ul. Przemysłowa 2
  66-300 Międzyrzecz, woj. lubuskie
  tel. 0-95 742-84-10, , fax. 0-95 742-84-11
  REGON: 21046694800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.powiat-miedzyrzecki.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej 3. klasy dla obszarów gmin Międzyrzecz, Skwierzyna i Trzciel w powiecie międzyrzeckim oraz określenie współrzędnych płaskich prostokątnych wskazanych punktów istniejącej osnowy wysokościowej przeznaczonych do kalibracji GNSS, rozmieszczonych na terenie powiatu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest modernizacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej 3. klasy dla obszarów gmin Międzyrzecz, Skwierzyna i Trzciel w powiecie międzyrzeckim, z wykorzystaniem techniki GNSS oraz dodatkowo określenie współrzędnych płaskich prostokątnych istniejących punktów szczegółowej osnowy wysokościowej 3. klasy, wskazanych przez zamawiającego i rozmieszczonych na terenie powiatu, przeznaczonych do kalibracji pomiarów wykonywanych metodą GNSS. Zamówienie obejmuje założenie 234 punktów osnowy szczegółowej, w tym 118 punktów na terenie gminy Międzyrzecz, 58 punktów na terenie gminy Skwierzyna i 58 punktów na terenie gminy Trzciel. Do modernizacji należy adaptować około 10 - 15 % istniejących w terenie punktów, które nie spełniają obecnie kryteriów osnowy szczegółowej. Lokalizację punktów wykonawca uzgodni z zamawiającym przed wykonaniem projektu technicznego. Prace związane z wykonaniem projektu technicznego osnowy obejmują w szczególności analizę i ocenę przydatności oraz sposób wykorzystania istniejącej dokumentacji technicznej, inwentaryzację adaptowanych punktów oraz wywiad terenowy prowadzony w celu ustalenia najkorzystniejszej pod względem technicznym i ekonomicznym lokalizacji punktów osnowy. Przeglądowi podlegają wszystkie punkty osnowy podstawowej położone na modernizowanej osnowy. Projekt techniczny powinien zawierać mapę projektu technicznego opracowaną w odpowiednio dobranej skali, umożliwiającej czytelne i przejrzyste przedstawienie konstrukcji geometrycznej projektowanej do pomiaru sieci wraz z wszystkimi istniejącymi oraz nowoprojektowanymi punktami sieci. Projekt należy przedłożyć do zatwierdzenia Staroście. Stabilizację punktów szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej należy wykonać, po zatwierdzeniu projektu technicznego. Dla każdego punktu należy sporządzić opis topograficzny i zdjęcie oraz zawiadomić pisemnie właściciela nieruchomości o umieszczeniu punktu na terenie nieruchomości. Punkty powinny mieć wyznaczone i opisane na opisach topograficznych wysokości układach PL-KRON86-NH i PL-EVRF2007-NH. Część zamówienia w zakresie określenie współrzędnych płaskich prostokątnych X, Y obejmuje 130 wskazanych przez zamawiającego istniejących punktów osnowy wysokościowej założonych, jako punkty osnowy wielofunkcyjnej w trakcie modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej 3. klasy dla powiatu międzyrzeckiego przeprowadzonej w 2017 r. Punkty te, po określeniu ich poprawnych współrzędnych płaskich będą przeznaczone do kalibracji X, Y, Z pomiarów wykonywanych metodą GNSS. Wskazane punkty (repery) są przygotowane do pomiaru i nie wymagają żadnych dodatkowych prac terenowych ze strony wykonawcy. Posiadają opisy topograficzne oraz zawiadomienia właściciela o umieszczeniu punktu na nieruchomości. Ponadto posiadają również opisane przybliżone współrzędne prostokątne płaskie. Zamówienie obejmuje korektę opisów topograficznych tych punktów, w zakresie podania poprawnych współrzędnych prostokątnych płaskich oraz dodania informacji na opisach topograficznych: „Do kalibracji GNSS”. Wykaz i rozmieszczenie tych reperów wykonawca otrzyma od zamawiającego. Na terenie objętym modernizacją szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej 3. klasy znajdują się 82 takie punkty. Na terenie gminy Międzyrzecz – 54, na terenie gminy Skwierzyna - 10, a na terenie gminy Trzciel - 18. Pozostałe 48 punktów zlokalizowanych jest na terenie powiatu, w zasięgu kilku kilometrów od obszaru modernizacji. Na terenie gminy Bledzew jest 11 takich punktów, na terenie gminy Przytoczna - 16, a na terenie gminy Pszczew - 21. Prace należy wykonać z zachowaniem przepisów określonych w standardach technicznych zakładania i utrzymywania szczegółowej osnowy geodezyjnej określonych w załączniku nr 1 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych - w rozdziale 1 – Wymagania ogólne, rozdziale 6 – Szczegółowa pozioma osnowa geodezyjna, rozdziale 9 – numeracja punktów, sporządzanie opisów topograficznych, kompletowanie dokumentacji geodezyjnej i typy stabilizacji punktów osnowy. Kierownik prac powinien posiadać uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Międzyrzeczu prowadzi bazy danych w oparciu o oprogramowanie firmy GEOBID Sp. z o. o. z Katowic, w tym informacje o osnowach geodezyjnych w programie „Bank Osnów” i mapę numeryczną w systemie EWMAPA. Obowiązkiem wykonawcy jest przygotowanie odpowiednich plików wsadowych z danymi, celem zasilenia odpowiednich baz danych. Wprowadzanie danych odbędzie się przy udziale pracownika ośrodka. Przedmiot zamówienia szczegółowo określono w warunkach technicznych, stanowiących załącznik Nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71355000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 3000,00 zł.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami posiadającymi doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, tj. min. 1 osobą uprawnioną do kierowania pracami geodezyjnymi, posiadającą uprawnienia zawodowe w zakresie określonym w art. 43 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.), zgodnie z § 11 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012 r. Poz. 352).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wypełniony formularz oferty wg załącznika nr 1 do SIWZ. 2) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie art. 25a ust. 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 4) Zamawiającego żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu z art. 25a ust. 1 . 5) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie z art. 25a ust. 1 dotyczące tych podmiotów. 6) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z sesji otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach