Przetargi.pl
Wykonanie poszycia dachowego i modernizacji konstrukcji ścian zewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi dla 2 ( dwóch ) budynków inwentarskich ( jałownik i obora nr 3) zlokalizowanych na fermie ( RZD) Rolniczego Zakładu Doświadczalnego SGGW w Wilanowie – Oborach.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 225 931 480, , fax. 225 931 481
 • Data zamieszczenia: 2020-03-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  ul. Nowoursynowska 166
  02-787 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 225 931 480, , fax. 225 931 481
  REGON: 17840000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sggw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie poszycia dachowego i modernizacji konstrukcji ścian zewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi dla 2 ( dwóch ) budynków inwentarskich ( jałownik i obora nr 3) zlokalizowanych na fermie ( RZD) Rolniczego Zakładu Doświadczalnego SGGW w Wilanowie – Oborach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie poszycia dachowego i modernizacji konstrukcji ścian zewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi dla 2 ( dwóch ) budynków inwentarskich ( jałownik i obora nr 3) zlokalizowanych na fermie ( RZD) Rolniczego Zakładu Doświadczalnego SGGW w Wilanowie – Oborach. . Zgodnie z art. 29 ust 3a ustawy Zamawiający wymaga aby następujące czynności niezbędne do realizacji zamówienia były wykonywane przez osoby zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę (także dalszego podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę, tj. przy następujących robotach: - roboty związane z pracami zabezpieczającymi konstrukcje stalową, - roboty związane z wykonaniem nowego poszycia dachu, - roboty związane z instalacjami elektrycznymi; - roboty murarsko tynkarskie; 4. Wykonawca zobowiązany jest do: wykonywania robót wymienionych w pkt 3 SIWZ wyłącznie przez osoby zatrudnione przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę oraz do przekazania imiennego wykazu osób wykonujących prace objęte przedmiotem niniejszej umowy, ze wskazaniem rodzaju wykonywanych przez nich prac oraz podstawy zatrudnienia, a także jego aktualizowania, na żądanie Zamawiającego oraz do przekazania w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia żądania, dokumentów potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (według wyboru Zamawiającego: kopii umów o pracę poświadczonych za zgodność z oryginałem, oświadczeń wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, innych dokumentów – zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika), także jeśli pracodawcą jest podwykonawca lub dalszy podwykonawca. • zapewnienia, w przypadku korzystania z podwykonawców, wykonywania robót wymienionych w pkt 3 SIWZ wyłącznie przez osoby zatrudnione przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę; • zobowiązania podwykonawców lub dalszych podwykonawców do tego, aby czynności wymienione w pkt 3 SIWZ wykonywane wyłącznie przez osoby zatrudnione przez nich na podstawie umowy o pracę.Wykonawca któremu zostanie udzielone zamówienie w dniu podpisania umowy przekaże Zamawiającemu wykaz osób wykonujących roboty wskazane w § 1 ust. 7 Umowy. 6. W przypadku gdy Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy będzie korzystał z pomocy Podwykonawców, wówczas zobowiązany jest do wskazania w ofercie (formularzu ofertowym) części zamówienia którą powierzy im do wykonania oraz nazw ich firm, jeżeli są znane w dniu złożenia oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie: 65 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wprowadza szczególnego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji określonych w art. 86 ust 5 przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach