Przetargi.pl
WYKONANIE POMIARÓW WIELKOŚCI EMISJI DO POWIETRZA Z INSTALACJI LAKIERNI (EMITORY e 3.1 i e 3.2) BUDYNEK NR 33 W WARSZTATACH TECHNICZNYCH W OLEŚNICY UL. WIELŃSKA 14 ORAZ PRZEDSTAWIENIE WYNIKÓW POMIARÓW W FORMIE DOKUMENTACJI

Rejonowy Zarząd Infrastruktury ogłasza przetarg

 • Adres: 50-984 Wrocław, ul. Obornicka 126
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 765 68 40 , fax. 71 765 68 02
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury
  ul. Obornicka 126 126
  50-984 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 765 68 40, fax. 71 765 68 02
  REGON: 93010390600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rziwroclaw.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYKONANIE POMIARÓW WIELKOŚCI EMISJI DO POWIETRZA Z INSTALACJI LAKIERNI (EMITORY e 3.1 i e 3.2) BUDYNEK NR 33 W WARSZTATACH TECHNICZNYCH W OLEŚNICY UL. WIELŃSKA 14 ORAZ PRZEDSTAWIENIE WYNIKÓW POMIARÓW W FORMIE DOKUMENTACJI
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie pomiarów wielkości emisji do powietrza z instalacji lakierni (emitory e 3.1 i e 3.2), budynek nr 33 w Warsztatach Technicznych w Oleśnicy, ul. Wileńska 14 oraz przedstawienie wyników pomiarów w formie dokumentacji. Zobowiązanie dotyczy substancji, dla których określono w pozwoleniu wielkości emisji. Pomiary należy wykonać na emitorze e 3.1 z kabiny lakierniczo - suszącej wyposażonej w agregat nadmuchowi - grzewczy oraz agregat wyciągowy z systemem filtrowania powietrza, na który składają się maty filtracyjne i filtr węglowy. Pomiary dla emitora e 3.2 należy wykonać dla kabiny przygotowania nawierzchni, która jest wyposażona w agregat nadmuchowi - wyciągowy z matami filtracyjnymi. Kabina lakierniczo - susząca - emitor E 3.1. - pomiar emisji octanu butylu Przewiduje się wykonanie pomiarów w jednej serii pomiarowej i przedstawienie wyników w formie sprawozdania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 901150006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rziwroclaw.wp.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach