Przetargi.pl
Wykonanie placu zabaw przy Domu Kultury Koźle - II POSTĘPOWANIE

Gmina Kędzierzyn-Koźle, Wydział Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 40 34 451 , fax. 77 40 34 451
 • Data zamieszczenia: 2019-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kędzierzyn-Koźle, Wydział Zamówień Publicznych
  ul. Piramowicza 32
  47-200 Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie
  tel. 77 40 34 451, fax. 77 40 34 451
  REGON: 52450700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://przetargi.kedzierzynkozle.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie placu zabaw przy Domu Kultury Koźle - II POSTĘPOWANIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. W zakres zamówienia wchodzi: 1) Dostawa i montaż huśtawki ,,bocianie gniazdo” łączona z dodatkową huśtawką– 1 szt., 2) Dostawa i montaż karuzela integracyjna – 1 szt., 3) Dostawa i montaż sześciokąt wielofunkcyjny – 1 szt., 4) Dostawa i montaż tablica z regulaminem – 1 szt., 5) Dostawa i montaż ławek – 6 szt., 6) Dostawa i montaż koszy na śmieci – 2 szt. 7) nawierzchnia z kostki brukowej bet. gr. 6 cm- 106,2m2, 8) obrzeża betonowe 25x6 cm – 78,9m, 9) nawierzchnia z mat przerostowych i obsianie trawą – 180,15m, 10) nawiezienie ziemi urodzajnej 21,62m3 oraz posianie trawy – 180,15m2, Uwaga: w ofercie należy uwzględnić 2 –miesięczną pielęgnację trawnika i 2-krotne koszenie trawnika. 2. Roboty elektryczne: 1) Układanie w rurze ochronnej kabli YAKY 0,6/1kV 4 x 35mm2 – 84,0m, 2) Uziomy-bednarka FeZn 30x4 – 84,0m, 3) montaż słupów i opraw LED 33 W(38 W) oświetlenia zewnętrznego - 4 szt. 4) pomiary instalacji elektrycznych- 1 kpl., 3. Wykonanie zadania obejmuje dodatkowo: 1) Wykonanie dokumentacji powykonawczej. 2) Kompleksową obsługę geodezyjną wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną w 4kpl. (w tym 2kpl. na nośniku elektronicznym) oraz zmianami w ewidencji w tym podział i wydzielenie gruntu pod obiekty. Format i zawartość plików zawierających pomiary powykonawcze w postaci wektorowej. Format plików to .DWG lub .DXF. Do plików ma być dołączona informacja o zastosowanym układzie współrzędnych. Stosowany obecnie na terenie gminy to: 1965 strefa IV. Zamieszczone na mapach obrysy obiektów winny być rozdzielone wg branż na warstwy i opisane zgodnie z instrukcją techniczną K-1 dot. map zasadniczych. Z uwagi na specyfikę obiekty oświetlenia ulic - o ile występują - winny być opisane następującymi warstwami: kable przyłączy nn. - polilinia1), / kable obwodów oświetleniowych - polilinia1), rury osłonowe - odcinek, mufy - punkt, latarnie - punkt 2), szafki oświetlenia ulicznego - prostokąt 2) gdzie 1) - opis kabla o niezmiennym przekroju (bez przerw na odcinkach zarurowanych), 2) - obiekt opisany dodatkowo nr określonym w dokumentacji projektowej. 3) Organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy. 4) Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu. 5) Zebranie odpadów powstałych w wyników realizacji przedmiotu zamówienia i przekazanie ich do odzysku, unieszkodliwienia lub składowania. Powstałe w ten sposób odpady - w tym również wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostałości typu gruz, złom, pnie, korzenie, karpiny itp. - należy bez zbędnej zwłoki wywieźć na Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych lub przekazanie przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Składowanie w rejonie placu budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego zdemontowanych materiałów nadających się do odzysku jest możliwe na okres nie dłuższy niż termin realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić zamawiającemu dokumenty potwierdzające złożenie wytworzonych odpadów na RIPOK lub przekazanie przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów. 6) Próby i odbiory z udziałem wymaganych instytucji państwowych, inwestora i użytkownika. 7) Remonty i naprawę zniszczonej nawierzchni w ulicach i chodnikach. 8) Sporządzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu, polegającej w szczególności na uwidocznieniu ogólnego stanu placu budowy przed rozpoczęciem robót. Inwentaryzację Wykonawca przekaże Zamawiającemu w wersji elektronicznej na nośniku danych CD w terminie 5 dni od dnia przekazania placu budowy. 9) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót. 10) Należy uporządkować także teren przylegający do placu budowy który został naruszony wskutek prowadzonych robót. 11) Wykonawca zobowiązany jest z dniem przekazania placu budowy, posiadać i przedłożyć Zamawiającemu opłacony dokument ubezpieczenia OC od prowadzonej działalności gospodarczej. Suma gwarancyjna na wartość: 100.000,0 [PLN] na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 12) Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie piasku miejscowego na warstwy odcinające i mrozoochronne , pod warunkiem spełnienia wymogów zawartych w dokumentacji projektowej , STWIORB - udokumentowanych wynikami badań gruntu , przedłożonych Inwestorowi. 13) Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie pod chodniki przekruszu pochodzącego z materiałów rozbiórkowych spełniającego wymogi dokumentacji projektowej , STWIOR udokumentowanego wynikami badań , przedłożonych Inwestorowi 14) Wykonawca zobowiązany będzie do organizacji robót w sposób zapewniający mieszkańcom bezpieczne użytkowanie z alejek parkowych. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączonej dokumentacji projektowej: projekt budowlany, projekt wykonawczy, STWiOR oraz w cz. III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, cz. II SIWZ- Istotne postanowienia umowy. Przedmiar robót stanowi element pomocniczy. Projekt opracowała firma: Projekt 3 Marek Pelc, 44-200 Rybnik, ul. Św. Antoniego 1. DO REALIZACJI W RAMACH NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA Z UDOSTĘPNIONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEWIDUJE SIĘ ZAKRES ROBÓT OKREŚLONY W PKT 1-3 j.w. 5. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności niezbędne do realizacji zamówienia: - Roboty ogólnobudowlane. Sposób dokumentowania zatrudnienia, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli oraz sankcje z tyt. ww. niespełnienia wymagań zostały określone w części II SIWZ- Istotne postanowienia umowy. Ilekroć w dokumentacji użyto znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający po przedmiotowym wskazaniu dodaje sformułowanie „lub równoważny”. Jeżeli w dokumentacji użyto w szczególności nazw producentów urządzeń lub materiałów przewidzianych do zamontowania przy realizacji zamówienia, Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń, materiałów i sprzętu innych producentów o parametrach lepszych/nie gorszych niż przedstawione w dokumentacji. Zamienne urządzenia, materiały, sprzęt przyjęte do wyceny:  winny spełniać funkcję jakiej mają służyć materiały pierwotnie przewidziane,  winny być kompatybilne z pozostałymi urządzeniami, sprzętem i materiałami, aby zespół urządzeń dawał zamierzony (zaprojektowany) efekt,  nie mogą wpływać na zmianę rodzaju i zakresu robót budowlanych. Zaproponowane w dokumentacji urządzenia, materiały, sprzęt są tylko przykładowe i Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych urządzeń, materiałów, sprzętu, oprogramowania mających parametry lepsze od opisanych w SIWZ lub spełniających parametry techniczne i eksploatacyjne określone w dokumentacji lub na zasadach określonych powyżej. Ponadto – patrz: Cz III SIWZ_OPZ_Opis przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 10.1 Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące 00/100 PLN) 10.2 Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 10.3 Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 10.4 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP Kędzierzyn-Koźle 57 1020 3714 0000 4102 0108 5455; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 10.5 W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument taki musi być nieodwołalny, bezwarunkowy i płatny na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), nazwę gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedziby, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, 3) kwotę gwarancji/poręczenia, 4) termin ważności gwarancji/poręczenia, 5) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela że Zamawiającemu służy prawo wypłaty wadium ze strony Gwaranta, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5. 10.6 Wadium wniesione w formie wymienionej w pkt. 10.3 ppkt 2-5 należy obowiązkowo ZAŁĄCZYĆ w ORYGINALE do oferty. Brak oryginału dokumentu przy ofercie traktowane będzie jako niezabezpieczenie oferty wadium. 10.7 Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie wraz z odsetkami zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 46 ustawy Pzp. 10.8 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 10.9 Wykonawca zobowiązany jest do ponownego wniesienia wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 3 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do IDW;2. Pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, lub inne pełnomocnictwa jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego). 3. Zobowiązanie innych podmiotów (w przypadku polegania na zasobach innych podmiotów, wzór stanowi załącznik nr 4 do IDW) lub inny dokument, z którego takie zobowiązanie wynika np. umowa itp. 4. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór stanowi załącznik nr 5 do IDW). Wraz ze złożeniem oświadczenia, w którym Wykonawca informuje o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.5. Jeżeli okaże się to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach