Przetargi.pl
Wykonanie placu utwardzonego o nawierzchni z kostki betonowej

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej w Polkowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 59-100 Polkowice, ul. 3 Maja 51
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 607 905 374
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej w Polkowicach
  ul. 3 Maja 51 51
  59-100 Polkowice, woj. dolnośląskie
  tel. 607 905 374
  REGON: 02065202300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgmikm.polkowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie placu utwardzonego o nawierzchni z kostki betonowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest utwardzenie placu pod lodowisko sezonowe, w kompleksie basenów zewnętrznych przy ulicy 3-go Maja 50, będącym własnością Gminy Polkowice, administrowanym przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej w Polkowicach. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie utwardzonego placu o ulepszonej nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie piaskowej z wykonaniem odwodnienia przez zamontowanie prefabrykowanych betonowych koryt odwadniających z wyprofilowaniem odprowadzenia w kierunku do studzienek. Transport pozyskanego z korytowania placu humusu oraz piasku odbywać się będzie: piasek na odkład a humus transportowany na terenie kompleksu basenów zewnętrznych na odległość nie więcej niż 100 metrów. Po wykonaniu robót Wykonawca opracuje powykonawczą inwentaryzację geodezyjną. Przewidywany zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja techniczna w postaci: Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót [ST] z załączonym przedmiarem robót Zamawiającego oraz Szkic lokalizacji placu utwardzonego i Plan sytuacyjny. W przypadkach uzasadnionych i po uzgodnieniu z Zamawiającym mogą mieć miejsce odstępstwa od wymagań podanych w Specyfikacji Technicznej dotyczące prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, co do których istnieje pewność na podstawie doświadczenia Wykonawcy i przy przestrzeganiu prawidłowych metod wykonania, że wymagania podstawowe będą spełnione. Podane w ST lub przedmiarze robót nazwy własne, handlowych znaków towarowych (materiałów i urządzeń) są przykładowe i stanowią poziom odniesienia w zakresie jakości i specyfiki technicznej. Zamawiający dopuszcza użycie do wyceny i wbudowania materiały, urządzenia i technologie innych producentów w stosunku do przywołanych pod warunkiem osiągnięcia założonych standardów technicznych i jakościowych, co najmniej takich jak parametry techniczne i fizyczne materiałów wskazanych w udostępnionych dokumentach. Wykonawca może zaproponować wyłącznie taki produkt, który będzie umożliwiał osiągnięcie założonych standardów technicznych [parametrów fizyko- technicznych], co najmniej takich jak wskazane w dokumentacji technicznej, a wszędzie tam gdzie w opisach występują nazwy własne materiałów można zastosować materiały inne pod warunkiem wykazania Zamawiającemu ich równoważności na etapie wykonawczym przed zamontowaniem lub użyciem. Na Wykonawcy spoczywa więc obowiązek wykazania na etapie wykonawczym przed zamontowaniem lub użyciem, że zaproponowane produkty i urządzenia - jako równoważne, będą spełniały wymagane przez Zamawiającego parametry, normy i standardy jakościowe, co produkty określone w udostępnionej przy przetargu dokumentacji technicznej. Materiały budowlane stosowane do wykonania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w dokumentacji technicznej obciążają wykonawcę zamówienia, a zatem musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. Wykonawca ma obowiązek wykonania przedmiotu zamówienia w sposób należyty i zgodnie ze sztuką, dlatego zalecane jest rzetelne zapoznanie się z dokumentacją techniczną. Wszelkie ewentualne braki i błędy w dokumentacji wykonawca zobowiązany jest zgłosić zamawiającemu przed złożeniem oferty, ponieważ skutki finansowe za nienależyte funkcjonowanie przedmiotu zamówienia obciążają wykonawcę, Dodatkowo musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia podaną w ofercie. Wykonawca zobowiązany jest na wykonane roboty udzielić rękojmi i gwarancji nie krótszej niż 36 miesięcy, od daty podpisania Protokołu końcowego odbioru robót bez wad i usterek. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu opłaconą polisę (polisę wraz z dowodem uiszczenia należnych składek), a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 100.000,00 zł. Ubezpieczenie powinno być ważne przez cały okres realizacji umowy, w przypadku, kiedy ubezpieczenie będzie wygasać w trakcie realizacji umowy, Wykonawca złoży oświadczenie, mocą którego zobowiąże się do przedłużenia ubezpieczenia po jego wygaśnięciu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pgmikm.polkowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach