Przetargi.pl
Pełnienie funkcji Koordynatora Sieci Współpracy i Samokształcenia projektu Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie bolesławieckim - realizowanego w ramach Działania 3.5 POKL

Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu ogłasza przetarg

 • Adres: 59-700 Bolesławiec, ul. Ogrodowa 7
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 75 735 1864 , fax. 75 735 1864
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu
  ul. Ogrodowa 7 7
  59-700 Bolesławiec, woj. dolnośląskie
  tel. 75 735 1864, fax. 75 735 1864
  REGON: 23106976000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pceikk.neostrada.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie funkcji Koordynatora Sieci Współpracy i Samokształcenia projektu Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie bolesławieckim - realizowanego w ramach Działania 3.5 POKL
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zmówienia jest pełnienie funkcji Koordynatora Sieci Współpracy i Samokształcenia projektu pn. Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie bolesławieckim - realizowanego w ramach Działania 3.5 POKL w dwóch kolejnych latach szkolnych, tj. 2013/2014 i 2014/2015
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 800000004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pceikk.neostrada.pl/bip_ogloszenia.htm
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach