Przetargi.pl
Wykonanie pełnobranżowego projektu budowlano-wykonawczego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania pn. „Modernizacja oraz zmiana funkcji budynku przy ul. Ratuszowej 12 z przeznaczeniem na funkcje publiczne” – II postępowanie

Gmina Myślibórz ogłasza przetarg

 • Adres: 74-300 Myślibórz, ul. Rynek im. Jana Pawła II
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 957 472 061 , fax. 957 473 363
 • Data zamieszczenia: 2019-03-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Myślibórz
  ul. Rynek im. Jana Pawła II 1
  74-300 Myślibórz, woj. zachodniopomorskie
  tel. 957 472 061, fax. 957 473 363
  REGON: 52976900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.mysliborz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie pełnobranżowego projektu budowlano-wykonawczego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania pn. „Modernizacja oraz zmiana funkcji budynku przy ul. Ratuszowej 12 z przeznaczeniem na funkcje publiczne” – II postępowanie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnobranżowego projektu budowlano-wykonawczego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania pn. „Modernizacja oraz zmiana funkcji budynku przy ul. Ratuszowej 12 z przeznaczeniem na funkcje publiczne” (oznaczonej na poglądowym projekcie zagospodarowania terenu jako Etap I – Budynek A), w zakresie:  wykonania oceny stanu technicznego budynku;  wykonania aktualnej inwentaryzacji budowlanej;  opracowania programu prac konserwatorskich;  wykonania projektu budowlano – wykonawczego, wielobranżowego (architektura, konstrukcja, zagospodarowanie terenu, konserwacja, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne), przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego dla poszczególnych branż, STWiOR oraz uzyskanie niezbędnych opinii, pozwoleń, uzgodnień w tym z Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie oraz prawomocnego pozwolenia na budowę do dnia 15.11.2019 r.;  zaprojektować na parterze budynku miejsce spełniające wymogi toalety publicznej w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Ponadto w ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać projekt rozbiórki budynku przyległego do budynku głównego na dz. nr 142/20 obręb 2 Myślibórz (oznaczonego na poglądowym projekcie zagospodarowania terenu jako Etap II – Budynek B) wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień w tym także pozwolenia na rozbiórkę. 2. Kompleks budynków znajduje się województwie zachodniopomorskim, powiecie myśliborskim w Myśliborzu przy ul. Ratuszowej 12. Działki nr 142/20, 142/14, 142/19 obręb Myślibórz 2. Budynki funkcjonują jako obiekty mieszkalne, jedno i wielorodzinne o maksymalnie 2 kondygnacjach naziemnych. Obiekty są wyposażone w sieć kanalizacyjną, wodociągową, gazową, elektryczną oraz ogrzewanie centralne z sieci komunalnej. Budynek frontowy, znajduję się na terenie Starego Miasta oraz stanowi element pierzei zabudowy Starego Rynku, został wzniesiony przed 1900 rokiem. 3. W związku z faktem, iż ul. Mariana Buczka zmieniła nazwę na ul. Ratuszową, w całej SIWZ i załącznikach ilekroć występuje nazwa ulicy Mariana Buczka zastępuje się ją nazwą ulicy Ratuszowa. 4. Zamawiający posiada decyzję lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedmiotowego zadania. 5. Wykonawca zobowiązany do udzielenia 5 letniej rękojmi za wady fizyczne i prawne ujawnione w przedmiocie umowy. 6. Zamawiający załącza inwentaryzację budowlaną wraz z oceną stanu technicznego budynku (wykonaną w 2017 r.) jako materiał pomocniczy do opracowania projektu, jednakże zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej obiektu w celu oceny aktualnego stanu technicznego budynku. 7. Przedmiot zamówienia należy wykonać w następujący sposób: 1) dokumentacja projektowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz zgodnie z umową, a także obowiązującymi przepisami i normami. Przedmiotowa dokumentacja będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu na roboty budowlane w oparciu o Ustawę Prawo Zamówień Publicznych; 2) dokumentacja projektowa w swej treści powinna określać przedmiot zamówienia, w tym w szczególności: technologię robót, materiały i urządzenia a także parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, urządzeń i wyposażenia w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji. Zgodnie z ustawą Pzp art. 29 ust. 3 przedmiotu zamówienia nie może opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia lub nie można tego opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. W przypadku braku możliwości opisania przedmiotu zgodnie z ustawowymi wymaganiami Wykonawca winien poinformować o tym fakcie Zamawiającego; 3) dokumentacja projektowa powinna opisywać przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane, w tym wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów. Oświadczenie o wzajemnym skoordynowaniu technicznym opracowań projektowych powinno być wykonane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności. Dokumentacja winna uwzględniać przepisy zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy; 4) przedmiar robót powinien zawierać opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonywania, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstawy do ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych; 5) dokumentacja projektowa powinna być zgodna z n/w rozporządzeniami i ustawami: • Ustawa z dnia z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2067), • Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane - (tekst jednolity Dz.U. 2018r. poz. 1202 z ze zm.), • Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. roku poz. 1986 ze zm.), • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1935), • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1129), • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity 2015r. poz.1422), • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389), • wszystkich pozostałych przepisów szczególnych i Norm Polskich mających zastosowanie i wpływ na kompletność i prawidłowość wykonania zadania projektowego oraz docelowe bezpieczeństwo użytkowania wraz z trwałością i ekonomiką rozwiązań technicznych, • projekt budowlany i wykonawczy w trakcie i po jego wykonaniu uzgadniać należy także pod względem rozwiązań ze wskazanymi przez Inwestora przedstawicielami Gminy Myślibórz. 8. Dokumentację będącą przedmiotem zamówienia należy wykonać: 1) Ocena stanu technicznego budynku - 2 egzemplarze w wersji tradycyjnej (papierowej); 2) Inwentaryzację budowlaną - 2 egzemplarze w wersji tradycyjnej (papierowej); 3) Program prac konserwatorskich - 2 egzemplarze w wersji tradycyjnej (papierowej); 4) Projekty budowlano-wykonawcze – 5 egzemplarzy w wersji tradycyjnej (papierowej); 5) STWiOR - 2 egzemplarze w wersji tradycyjnej (papierowej); 6) Projekt rozbiórki budynku na dz. nr 142/20 obręb 2 Myślibórz - 5 egzemplarzy w wersji tradycyjnej (papierowej); 7) Kosztorysy inwestorskie - 2 egzemplarze w wersji tradycyjnej (papierowej); 8) Przedmiary robót - 2 egzemplarze w wersji tradycyjnej (papierowej); 9) przekazać Zamawiającemu wersję elektroniczną dokumentacji z pkt 3.8 SIWZ (od 1 do 6) 1 x w formacie oryginalnym plików oraz 1 x w formacie *pdf (zapisane na płycie CD/DVD w sposób możliwy do kopiowania); 10) przekazać Zamawiającemu wersję elektroniczną dokumentacji z pkt 3.8 SIWZ (od 7 do 8) 1 x w formacie oryginalnym plików oraz 1 x w formacie *pdf oraz wersji edytowalnej *ath lub *xls (zapisane na płycie CD/DVD w sposób możliwy do kopiowania).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 2.000 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/10 2. Wadium może być wniesione w: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r., poz. 110). 2.1. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w 34 8355 0009 0070 0708 2000 0003 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na Wykonanie pełnobranżowego projektu budowlano-wykonawczego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania pn.: „Modernizacja oraz zmiana funkcji budynku przy ul. Ratuszowej 12 z przeznaczeniem na funkcje publiczne” – II postępowanie. 3. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt 12.3 przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 4. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 5. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia 3) kwotę gwarancji/poręczenia, 4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a ustawy pzp oraz art. 46 ust. 5 ustawy pzp. 6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 7. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta winna zawierać: a) Formularz Ofertowy, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, b) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy pzp, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, c) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy pzp, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, e) Zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci w zakresie określonym w art. 22a ust. 1 ustawy – zgodnie z pkt 9.2. SIWZ, o ile wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu trzeciego (Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia określa załącznik nr 4 do SIWZ); f) Pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą, g) Pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, o ile wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach