Przetargi.pl
Dostawa różnego sprzętu i materiałów medycznych na potrzeby Szpitala Powiatowego w Sławnie

Szpital Powiatowy ogłasza przetarg

 • Adres: 76-100 Sławno, ul. I-go Pułku Ułanów
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 059 8103031, 8106302 , fax. 598 102 423
 • Data zamieszczenia: 2019-03-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Powiatowy
  ul. I-go Pułku Ułanów 9
  76-100 Sławno, woj. zachodniopomorskie
  tel. 059 8103031, 8106302, fax. 598 102 423
  REGON: 33130866400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.szpital-slawno.pl/zamowienia
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa różnego sprzętu i materiałów medycznych na potrzeby Szpitala Powiatowego w Sławnie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa różnego sprzętu i materiałów medycznych na potrzeby Szpitala Powiatowego w Sławnie. 2. Nazwa i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych /CPV/ 33000000-0 3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony jest w Załączniku Nr 2 do SIWZ. 4. Przedstawione ilości w Załączniku Nr 2 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy) są ilościami szacunkowymi. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania umowy w pełnym zakresie. Wszystkie opisane elementy przedmiotu zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, należy traktować jako rozwiązania "równoważne" opisywanym, których jakość i parametry techniczne nie będą gorsze od założonych. Wykonawca, powołując się na rozwiązania "równoważne" opisywanym przez Zamawiającego, obowiązany jest wykazać, że spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33000000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach