Przetargi.pl
Wykonanie parkingu przy ulicy Kilińskiego 6 w Aleksandrowie Łódzkim

Gmina Aleksandrów Łódzki ogłasza przetarg

 • Adres: 95-070 Aleksandrów Łódzki, Plac Tadeusza Kościuszki 2
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Aleksandrów Łódzki
  Plac Tadeusza Kościuszki 2
  95-070 Aleksandrów Łódzki, woj. łódzkie
  REGON: 472057738
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie parkingu przy ulicy Kilińskiego 6 w Aleksandrowie Łódzkim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie utwardzenia powierzchni wraz z budową miejsc postojowych na działce o nr ewid. 239 położonej przy ulicy Kilińskiego 6 w Aleksandrowie Łódzkim.2. Zakres robót obejmuje w szczególności:2.1 wykonanie robót rozbiórkowych,2.2 dokonanie wycinki kolidujących drzew wraz z karczowaniem krzaków i pni,2.3 wykonanie robót ziemnych,2.4 ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15 x 30 cm, wykonanych z materiałów z odzysku - 13 mb,2.5 ustawienie oporników betonowych o wymiarach 12 x 25 cm z wykonaniem ław oporowych z betonem - 141 mb,2.6 ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30 x 8 cm - 2 mb,2.7 wykonanie podsypki z pospółki o gr 10 cm - 487 m2,2.8 wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa o frakcji 0/31,5 o grubości 20 cm - 487 m2,2.9 wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, szarej, niefazowanej, grub. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej - 212 m2,2.10 wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grafitowej, grub. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej - 150 m2,2.11 wykonanie nawierzchni z płyt betonowych ażurowych o wymiarach 60x40x8 cm - 125 m2,2.12 wykonanie trawnika - 75 m2,2.13 montaż oznakowania,2.14 wykonanie innych robót towarzyszących.3. Szczegółowy obmiar oraz zakres prac znajduje się w „dokumentacji przedmiotowej” stanowiącej załącznik nr 6 do SWZ.4. Prace budowlane muszą być wykonane zgodnie z załączoną dokumentacją (Załącznik nr 6 do SWZ), poleceniami Zamawiającego oraz sztuką budowlaną i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach