Przetargi.pl
Wykonanie osuszenia, odgrzybienia i izolacji ścian piwnic w budynkach DWOMP Oddział w Wałbrzychu, DWOMP Oddział w Jeleniej Górze, DWOMP Oddział w Lubinie.

DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY ogłasza przetarg

 • Adres: 50-123 Wrocław, Oławska 14
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY
  Oławska 14
  50-123 Wrocław, woj. dolnośląskie
  REGON: 000294846
 • Adres strony internetowej zamawiającego: dwomp.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie osuszenia, odgrzybienia i izolacji ścian piwnic w budynkach DWOMP Oddział w Wałbrzychu, DWOMP Oddział w Jeleniej Górze, DWOMP Oddział w Lubinie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 1 zamówienia – wykonanie naprawy izolacji pionowej i poziomej ścian w budynku DWOMP Oddział Wałbrzych przyul. Chrobrego 36 w Wałbrzychu wraz z naprawą zawilgoconych ścian piwnic – składa się z:a) zamówienia podstawowego – którego realizacja jest gwarantowana przez Zamawiającego. Zamówieniem podstawowym objęte jest wykonanie osuszenia i izolacji ścian od strony zewnętrznej budynku Przychodni Specjalistycznej,b) prawa opcji – którego realizacja nie jest gwarantowana przez Zamawiającego. Prawem opcji objęte jest osuszenie ścian piwnic tj. skucie zawilgoconych tynków oraz iniekcja ścian wewnętrznych.Wykonanie naprawy izolacji pionowej i poziomej ścian w budynku DWOMP Oddział Jelenia Góra przy ul. Groszowej 1 w Jeleniej Góry wraz z naprawą zawilgoconych ścian piwnic – składa się z:1) zamówienia podstawowego – którego realizacja jest gwarantowana przez Zamawiającego. Zamówieniem podstawowym objęta jest naprawa izolacji pionowej i poziomej ścian na zewnątrz budynku DWOMP Oddział w Jeleniej Górze (od strony ul. Wolności);2) prawa opcji – którego realizacja nie jest gwarantowana przez Zamawiającego. Prawem opcji objęte objęta jest: naprawa zawilgoconych ścian piwnic wewnątrz budynku DWOMP Oddział w Jeleniej Górze (od strony ul. Wolności).Wykonanie naprawy izolacji pionowej i poziomej ścian w budynku DWOMP Oddział w Lubinie przy ul. Sienkiewicza 4 w Lubinie – składająca się tylko z zamówienia podstawowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45320000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dla wszystkich części jednakowe dotyczące posiadania zdolności technicznej i zawodowej: DLA CZĘŚCI 1 i 2 ZAMÓWIENIA (jednakowe):Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej, jeśli wykaże że:1) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane polegające na wykonaniu osuszenia, odgrzybienia i izolacji ścian budynków, każda o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto.Wykonawca musi wykazać się minimum dwoma zamówieniami, o których mowa powyżej, bez względu na jaką ilość części zamówienia składa ofertę.Wykonawca nie może sumować kilku zamówień o mniejszym zakresie (realizowanych w ramach oddzielnych zamówień) dla uzyskania wymaganych wartości porównywalnych. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, wyżej wymieniony warunek udziału w postępowaniu winien spełniać w całości co najmniej jeden z Wykonawców.W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone w walutach innych niż PLN, Zamawiający w celu oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu przyjmie jako kurs przeliczeniowy waluty: średni kurs NBP obowiązujący w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku, gdy w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu nie był publikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie jako kurs przeliczeniowy waluty: średni kurs NBP z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu.2) dysponuje na potrzeby realizacji zamówienia Kierownikiem budowy, który:a) posiada zgodnie z ustawą Prawo budowlane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub którego kwalifikacje zawodowe zostały uznane zgodnie z ustawą o uznaniu kwalifikacji zawodowych w adekwatnym zakresie,b) wpisany jest na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego zgodnie z ustawą Prawo budowlane.DLA CZĘŚCI 3 ZAMÓWIENIA:Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej, jeśli wykaże że:1) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane polegające na wykonaniu osuszenia, odgrzybienia i izolacji ścian budynków, każda o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto.Wykonawca musi wykazać się minimum dwoma zamówieniami, o których mowa powyżej, bez względu na jaką ilość części zamówienia składa ofertę.Wykonawca nie może sumować kilku zamówień o mniejszym zakresie (realizowanych w ramach oddzielnych zamówień) dla uzyskania wymaganych wartości porównywalnych. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, wyżej wymieniony warunek udziału w postępowaniu winien spełniać w całości co najmniej jeden z Wykonawców.W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone w walutach innych niż PLN, Zamawiający w celu oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu przyjmie jako kurs przeliczeniowy waluty: średni kurs NBP obowiązujący w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku, gdy w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu nie był publikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie jako kurs przeliczeniowy waluty: średni kurs NBP z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu.2) dysponuje na potrzeby realizacji zamówienia Kierownikiem budowy, który:a) posiada zgodnie z ustawą Prawo budowlane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub którego kwalifikacje zawodowe zostały uznane zgodnie z ustawą o uznaniu kwalifikacji zawodowych w adekwatnym zakresie,b) wpisany jest na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego zgodnie z ustawą Prawo budowlane.Zamawiający dopuszcza możliwość dysponowania jednym Kierownikiem budowy dla wszystkich części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.Przez Prawo budowlane Zamawiający rozumie ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-07

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach