Przetargi.pl
Wykonanie oraz dostawa gadżetów promocyjnych dla Miasta Chorzów

Miasto Chorzów, Biuro Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 41-500 Chorzów, Rynek 1
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 4165000 , fax. 32 4165639, 32 4165640
 • Data zamieszczenia: 2015-07-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Chorzów, Biuro Zamówień Publicznych
  Rynek 1 1
  41-500 Chorzów, woj. śląskie
  tel. 32 4165000, fax. 32 4165639, 32 4165640
  REGON: 27625530600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chorzow.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie oraz dostawa gadżetów promocyjnych dla Miasta Chorzów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie oraz dostawa gadżetów promocyjnych dla Miasta Chorzów. 2. Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego tj. 41-500 Chorzów, ul. Rynek 1, Urząd Miasta Chorzów. 3. Warunki realizacji: a). Przedmioty zamówienia mają być zgodne z opisem, dostosowane do wymagań Zamawianego. b). Przedmiot zamówienia obejmuje: przygotowanie i uzgodnienie z Zamawiającym projektu oraz wykonanie elementów graficznych, nadruków, tłoczenia i wyszycia zgodnie z Księgą Identyfikacji Wizualnej Miasta. c). Elementy graficzne mają być spójne z motywami przedstawionymi w Księdze Identyfikacji Wizualnej d). Wykonawca w ciągu 5 dni kalendarzowych od otrzymania informacji o wyborze jego oferty prześle mailem do osoby wskazanej przez Zamawiającego do zatwierdzenia projekty materiałów informacyjno-promocyjnych, na których wymagany jest dodatkowy element graficzny do uzgodnienia z Zamawiającym, z naniesionym elementem graficznym zaproponowanym przez Wykonawcę. Zamawiający w ciągu 2 dni kalendarzowych przekaże Wykonawcy informację o zaakceptowaniu lub niezaakceptowaniu projektów. W przypadku niezaakceptowania projektów przez Zamawiającego, Wykonawca przekaże nowy projekt w ciągu 2 dni kalendarzowych. W sytuacji niezaakceptowania przez Zamawiającego drugiej wersji projektu Wykonawca przesyła projekty, w których zaproponuje od 3 do 5 elementów graficznych do wyboru przez Zamawiającego. W przypadku niezaakceptowania żadnego z nich, dalsza procedura odbywa się jak wyżej. Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego jednocześnie całość przedmiotu zamówienia w danym rodzaju w terminie i w sposób opisany w SIWZ. e). Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczony towar, zgodnie z obowiązującymi terminami na rynku materiałów promocyjnych w zależności od asortymentu i wartości towaru, jednak na okres nie krótszy niż 24 miesiące. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 5 do SIWZ. Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w SIWZ, pod warunkiem, że będą one posiadały co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obniżą określonych w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 224620006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Zgodność i jakość dostarczonej próbki/wzoru z opisem przedmiotu zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.chorzow.eu/bip
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach