Przetargi.pl
Wykonanie opracowania programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 486 na odcinku Ruda-Działoszyn z podziałem na zadania:zad. nr 1 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 486 na odcinku Ruda-Krzeczów zad. nr 2 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 486 na odcinku Krzeczów-Działoszyn.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 6162270, 71, , fax. 426 162 273
 • Data zamieszczenia: 2019-03-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
  Al. Piłsudskiego 12
  90-051 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 6162270, 71, , fax. 426 162 273
  REGON: 47085064500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.lodz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie opracowania programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 486 na odcinku Ruda-Działoszyn z podziałem na zadania:zad. nr 1 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 486 na odcinku Ruda-Krzeczów zad. nr 2 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 486 na odcinku Krzeczów-Działoszyn.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie opracowania programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 486 na odcinku Ruda -Działoszyn z podziałem na zadania: zadanie nr 1 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 486 na odcinku Ruda-Krzeczów. Zadanie nr 2 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 486 na odcinku Krzeczów – Działoszyn Niniejszy program funkcjonalno – użytkowy powinien obejmować drogę wojewódzką Nr 486 na odcinku Ruda – Działoszyn wraz przebudową, rozbudowa i budową skrzyżowań, obiektów inżynierskich. W przedmiotowym programie należy uwzględnić całościową rozbudowę drogi (jezdnia, chodniki, ścieżki rowerowe, odwodnienie, oświetlenie drogowe, infrastruktura techniczna, infrastruktura niezbędna do funkcjonowania komunikacji itd.) Opracowany program funkcjonalno - użytkowy winien zawierać elementy takie jak: 1) Część rysunkową w postaci rysunków określających cechy obiektu dotyczące rozwiązań architektonicznych oraz budowlano konstrukcyjnych, 2) Część opisową obejmującą opis ogólny przedmiotu zamówienia i opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotów zamówienia, 3) Część informacyjną obejmującą dokumenty, oświadczenia i posiadane informacje niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych, 4) Kosztorys inwestorski (szacunkowa wartość zamówienia), który będzie podstawą ogłoszenia przetargu publicznego. Przedmiotowy kosztorys powinien być podzielony na części obejmujące branże. Kosztorys winien obejmować wszystkie inne koszty, które należy ponieść, aby zrealizować przedmiotową inwestycję.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 1 800,00 zł (słownie złotych tysiąc osiemset ). Zamawiający nie dopuszcza złożenia wadium w walucie innej niż złoty polski. Dotyczy to wadium składanego w każdej z możliwych form. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: [1]Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenia w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu. [2]Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.[3]Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. [4]Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Treść zobowiązania powinna określać: zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy realizacji zamówienia, zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia, informację czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. Zobowiązanie powinno być podpisane przez osobę uprawnioną z ramienia podmiotu trzeciego lub umocowaną stosownym pełnomocnictwem, które należy załączyć do oferty. [5]Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp oraz, o których mowa w pkt III.4 [6]W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. [7] Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na którego zdolnościach polega wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt [3]. [8]Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. III.4.ppkt.1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zobowiązany jest wypełnić informację dotyczącą polegania na zasobach innych podmiotów w oświadczeniu, o którym mowa w pkt III.3. [10] Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: a) jest zobowiązany, o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców; b) jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. [11]Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. [12]W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, oraz o których mowa w pkt III.2.2, natomiast spełnienie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt. III.1.3). [13] W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w III.3) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach