Przetargi.pl
„Wykonanie operatów szacunkowych składników sybstancji mieszkaniowej Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu przeznaczonych do zbycia na rzecz najemców w trybie przetargu oraz przekazania na rzecz gmin lub zbycie w innej formie: Część I – Wycena wartości rynkowej substancji mieszkaniowej na terenie miasta Bytomia Część II - Wycena wartości rynkowej substancji mieszkaniowej na terenie miast: Zabrze, Ruda Śląska, Radzionków, Piekary Śląskie, Wojkowice, Będzin, Dąbrowa Górnicza Część III - Wycena wartości rynkowej substancji mieszkaniowej na terenie miast: Sosnowiec, Czeladź, Część IV - Wycena wartości rynkowej substancji mieszkaniowej na terenie miast: Wałbrzych, Boguszów Gorce, Mieroszów, Szczawno Zdrój Część V - Wycena wartości rynkowej substancji mieszkaniowej na terenie miast: Gliwice, Siemianowice Śląskie, Wola, Lędziny, Katowice, Wodzisław, Rybnik, Radlin, Czechowice-Dziedzice, Tarnowskie Góry, Tenczynek, Libiąż, Trzebinia, Chorzów,

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 41-914 Bytom, Strzelców Bytomskich
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. +48323513364 , fax. +48323513369
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
  Strzelców Bytomskich 207
  41-914 Bytom, woj. śląskie
  tel. +48323513364, fax. +48323513369
  REGON: 27690250400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.srk.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Wykonanie operatów szacunkowych składników sybstancji mieszkaniowej Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu przeznaczonych do zbycia na rzecz najemców w trybie przetargu oraz przekazania na rzecz gmin lub zbycie w innej formie: Część I – Wycena wartości rynkowej substancji mieszkaniowej na terenie miasta Bytomia Część II - Wycena wartości rynkowej substancji mieszkaniowej na terenie miast: Zabrze, Ruda Śląska, Radzionków, Piekary Śląskie, Wojkowice, Będzin, Dąbrowa Górnicza Część III - Wycena wartości rynkowej substancji mieszkaniowej na terenie miast: Sosnowiec, Czeladź, Część IV - Wycena wartości rynkowej substancji mieszkaniowej na terenie miast: Wałbrzych, Boguszów Gorce, Mieroszów, Szczawno Zdrój Część V - Wycena wartości rynkowej substancji mieszkaniowej na terenie miast: Gliwice, Siemianowice Śląskie, Wola, Lędziny, Katowice, Wodzisław, Rybnik, Radlin, Czechowice-Dziedzice, Tarnowskie Góry, Tenczynek, Libiąż, Trzebinia, Chorzów,
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  „Wykonanie operatów szacunkowych składników sybstancji mieszkaniowej Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu przeznaczonych do zbycia na rzecz najemców w trybie przetargu oraz przekazania na rzecz gmin lub zbycie w innej formie: Część I – Wycena wartości rynkowej substancji mieszkaniowej na terenie miasta Bytomia Część II - Wycena wartości rynkowej substancji mieszkaniowej na terenie miast: Zabrze, Ruda Śląska, Radzionków, Piekary Śląskie, Wojkowice, Będzin, Dąbrowa Górnicza Część III - Wycena wartości rynkowej substancji mieszkaniowej na terenie miast: Sosnowiec, Czeladź, Część IV - Wycena wartości rynkowej substancji mieszkaniowej na terenie miast: Wałbrzych, Boguszów Gorce, Mieroszów, Szczawno Zdrój Część V - Wycena wartości rynkowej substancji mieszkaniowej na terenie miast: Gliwice, Siemianowice Śląskie, Wola, Lędziny, Katowice, Wodzisław, Rybnik, Radlin, Czechowice-Dziedzice, Tarnowskie Góry, Tenczynek, Libiąż, Trzebinia, Chorzów, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz jego zakres wraz z uwarunkowaniami techniczno-organizacyjnymi zawiera załącznik nr 2 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71200000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: Część I - 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100). Część II - 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100). Część III - 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). Część IV - 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100). Część V - 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 (tj. kwoty, jakie zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - wzór dokumentu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach