Przetargi.pl
ŚWIADCZENIE USŁUGI W ZAKRESIE ODBIORU I TRANSPORTU ZWŁOK OSÓB ZMARŁYCH W SP ZOZ MIEJSKIM SZPITALU ZESPOLONYM W CZĘSTOCHOWIE

SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony ogłasza przetarg

 • Adres: 42-200 Częstochowa, ul. Mirowska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 34 370 21 35 , fax. 34 370 21 35
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony
  ul. Mirowska 15
  42-200 Częstochowa, woj. śląskie
  tel. 34 370 21 35, fax. 34 370 21 35
  REGON: 15158624700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsm.czest.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ŚWIADCZENIE USŁUGI W ZAKRESIE ODBIORU I TRANSPORTU ZWŁOK OSÓB ZMARŁYCH W SP ZOZ MIEJSKIM SZPITALU ZESPOLONYM W CZĘSTOCHOWIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usługi w zakresie odbioru i transportu zwłok osób zmarłych w oddziałach szpitalnych w poszczególnych obiektach SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego do pomieszczenia kostnicy szpitalnej wskazanego przez Zamawiającego znajdującego się na terenie Miasta Częstochowy. Odbiór zwłok osób zmarłych odbywać się będzie z poszczególnych obiektów SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego usytuowanych w Częstochowie przy a) ul. Mirowskiej 15, b) ul. Bony 1/3 c) ul. Mickiewicza 12
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta powinna zostać sporządzona na druku „OFERTA” stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Do składanej oferty należy dołączyć: 1) Wypełnione wstępne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru na Załączniku nr 2 do SIWZ. 2) Wypełnione wstępne oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru na Załączniku nr 3 do SIWZ. 3) Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy ofertę podpisuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach