Przetargi.pl
Wykonanie ogrodzenia strefy bezpieczeństwa Placu Ćwiczeń Ogniowych JW. nr 1248 w Bartoszycach – postępowanie nr 103/RB

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-073 Olsztyn, Saperska
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. +48261321600, , fax. +48261321689
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie
  Saperska 1
  10-073 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. +48261321600, , fax. +48261321689
  REGON: 510698342
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka organizacyjna MON

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie ogrodzenia strefy bezpieczeństwa Placu Ćwiczeń Ogniowych JW. nr 1248 w Bartoszycach – postępowanie nr 103/RB
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ogrodzenia strefy bezpieczeństwa Placu Ćwiczeń Ogniowych JW. nr 1248 w Bartoszycach. W ramach zamówienia należy: wykonać ogrodzenie wysokości 1,5 m z pięciu rzędów drutu stalowego, ocynkowanego, grubości 6 mm, na słupkach stalowych średnicy 70 mm o rozstawie co 5 m, obsadzonych w gruncie i obetonowanych, przy przebiegu ogrodzenia przez tymczasowe lądowisko helikopterów słupki ogrodzeniowe powinny być zamontowane w sposób umożliwiający łatwość ich demontażu – na wojskowym terenie zamkniętym, obręb 7 Bartoszyce, dz. nr 154; wykonać ogrodzenie wysokości 1,5 m z pięciu rzędów drutu stalowego, ocynkowanego, grubości 6 mm, na słupkach stalowych średnicy 70 mm o rozstawie co 5 m, obsadzonych w gruncie i obetonowanych oraz wykonać furtkę – na terenie będącym we władaniu osoby trzeciej, obręb 54 Połęcze, dz. nr 2/4; wykonać niwelację terenu pod przebieg ogrodzenia; wykonać prace geodezyjne oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą ogrodzenia; wykonać i zamontować tablice ostrzegawcze. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisano w załącznikach nr 2, 4, 5, 6 do SIWZ; 2. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: kompleks Bartoszyce, działka we władaniu osoby trzeciej nr 2/4, obręb 54 Połęcze; 3. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty: 3 lata; 4. Okres rękojmi: 3 lata – wg art. 568 § 1 K.C.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 3 600,00 PLN (słownie: trzy tysiące sześćset złotych 00/100). W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego, prowadzony przez: Narodowy Bank Polski, nr rachunku: 68 1010 1397 0065 2313 9130 0000, w tytule przelewu należy podać tylko numer postępowania na które zostaje wnoszone wadium, a do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. Wadium jest przechowywane na rachunku nieoprocentowanym. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający zaleca dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę. Wadium wnoszone w innych dopuszczalnych przez Zamawiającego formach należy złożyć w kasie Zamawiającego – pok. 27 w siedzibie Zamawiającego, najpóźniej w dniu składania ofert do godziny 12.30. Wniesienie wadium w formie innej niż pieniądz poprzez dołączenie go do oferty jest równoznaczne z wniesieniem go przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem złożenia oferty przed terminem składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, określające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach