Przetargi.pl
Wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej od kolektora głównego do granic posesji z rur PCV dla Odcinek DN 160 mm do działki nr 2337 obręb Blanowice przy ul. Łącznej w ramach zadania „Uzupełnienie odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście Zawiercie”.

Gmina Zawiercie ogłasza przetarg

 • Adres: 42-400 Zawiercie, ul. Leśna
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 49 41 267 , fax. 32 67 22 684
 • Data zamieszczenia: 2021-03-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zawiercie
  ul. Leśna 2
  42-400 Zawiercie, woj. śląskie
  tel. 32 49 41 267, fax. 32 67 22 684
  REGON: 51596800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zawiercie.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej od kolektora głównego do granic posesji z rur PCV dla Odcinek DN 160 mm do działki nr 2337 obręb Blanowice przy ul. Łącznej w ramach zadania „Uzupełnienie odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście Zawiercie”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej od kolektora głównego do granic posesji z rur PCV dla Odcinek DN 160 mm do działki nr 2337 obręb Blanowice przy ul. Łącznej w ramach zadania „Uzupełnienie odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście Zawiercie”. 1. Zakres robót obejmuje:  mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 8 cm 5.830 m2  wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40m3 w gr. kat. III 20,943 m3  pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m balami drew. w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką (szerokość do 1m) 29,376 m2  kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160mm 4,590 m  studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200mm w gotowym wykopie o głęb. 3m 1 sztuka  odtworzenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych 5,83 m2 2. Obowiązki Wykonawcy związane z realizacją zamówienia: 1) Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: a) terminowego wykonania robót zgodnie z umową, b) wykonania wszystkich robót zgodnie z dokumentacją projektową, zgłoszeniem robót budowlanych, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy, zaleceniami nadzoru inwestorskiego i autora dokumentacji projektowej, obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, ustawą prawo budowlane, zasadami wiedzy technicznej, z zachowaniem wymogów stawianych wyrobom budowlanym i urządzeniom dopuszczonym do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz zachowania jakości robót określonych w dokumentacji projektowej, c) zapewnienia materiałów i urządzeń użytych do wykonania przedmiotu umowy odpowiadających, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z późn. zm.) oraz wymaganiom STWiORB i SIWZ, d) sporządzenia we własnym zakresie i na własny koszt planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie przed przystąpieniem do robót, jeżeli taki obowiązek wynika z przepisu ustawy Prawo budowlane, e) wykonanie inspekcji TV kanału w ramach wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 umowy, f) zapewnienia przestrzegania przepisów i zasad bhp oraz p.poż. we wszystkich miejscach wykonywania robót i miejscach składowania materiałów zgodnie z przepisami i dokumentacją projektową oraz zapewnienia należytego porządku na terenie budowy, w jej otoczeniu, w tym na drogach dojazdowych, g) kompletowania i udostępniania inspektorowi nadzoru sporządzonych w języku polskim dokumentów typu: atesty materiałowe, deklaracje zgodności/deklaracje właściwości użytkowych dla dostarczanych materiałów i urządzeń, aprobaty techniczne, dokumentację określającą charakterystyczne parametry materiałów i urządzeń zgodne z dokumentacją, w tym np.: karty techniczne, wyniki badań laboratoryjnych i technicznych (tam, gdzie są wymagane), itp. Zakazuje się Wykonawcy wbudowywania materiałów i instalowania urządzeń, które nie spełniają wymogów określonych w (SIWZ) lub nie uzyskały akceptacji inspektora nadzoru, h) w przypadku niedopełnienia obowiązków zgłoszenia robót zanikających lub ulegających zakryciu Wykonawca zobowiązany jest na żądanie inspektora nadzoru lub Zamawiającego odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, i) informowanie Zamawiającego poprzez inspektora nadzoru o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych w terminie 5 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania, j) zapewnienie dojścia i dojazdu do nieruchomości sąsiadujących z przedmiotową inwestycją na czas prowadzonych robót, k) naprawa na własny koszt istniejących ogrodzeń posesji prywatnych położonych w obszarze inwestycji w przypadku ich uszkodzenia bądź naruszenia stateczności, l) w sytuacji prowadzenia prac na terenie należącym do osób trzecich Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia oświadczeń właścicieli tych nieruchomości o braku zastrzeżeń z ich strony, w kwestii uporządkowania, przywrócenia do stanu pierwotnego terenu nieruchomości objętego pracami oraz o braku roszczeń finansowych i odszkodowawczych, w stosunku do Zamawiającego w związku z robotami budowlanymi, prowadzonymi na terenie będącym ich własnością; Wykonawca, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu stosowne oświadczenia, wraz z dokumentacją powykonawczą, m) opracowanie na własny koszt geodezyjnej dokumentacji powykonawczej. W oparciu o państwową osnowę geodezyjną i osnowę realizacyjną należy w skali 1:500 wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektów wraz z naniesieniem zmian na mapę zasadniczą uzyskując potwierdzenie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, n) opracowanie na własny koszt dokumentacji powykonawczej wykonanych robót zgodnej z art. 3 pkt. 14) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, zawierającej zestawienie charakterystycznych parametrów zrealizowanego przedmiotu umowy, atesty, certyfikaty potwierdzające dopuszczenia do stosowania w Polsce oraz spełnianie wymagań umownych dla zabudowanych materiałów, komplet pomiarów kontrolnych, o) uzyskania w imieniu Zamawiającego, na koszt własny, protokołów odbioru z Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, niezbędnych do przekazania obiektu do użytkowania, za wyjątkiem protokołów odbioru od organów ujętych w art. 56 ustawy Prawo budowlane. 2) W celu wykonania swoich obowiązków Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swój koszt, w szczególności: a) sporządzenie i uzgodnienie z autorem dokumentacji projektowej oraz Zamawiającym wszelkiej dokumentacji projektowej, która nie była dostarczona przez Zamawiającego, a której wykonanie, według Wykonawcy, jest niezbędne do kompleksowej realizacji przedmiotu umowy, przez co rozumie się w szczególności możliwość jego eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem, b) udział w robotach budowlanych osób odpowiedzialnych za kierownictwo i nadzór nad realizowanymi robotami, c) organizację i utrzymanie zaplecza niezbędnego dla realizowanych robót, d) gospodarowanie terenem budowy, od momentu jego przejęcia od Zamawiającego aż do czasu wykonania i odbioru przedmiotu umowy, odpowiadając za wszelkie szkody powstałe na tym terenie. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy, protokolarnego zdania pasa drogowego właściwemu zarządcy drogi i przekazania go Zamawiającemu w dniu zakończenia odbioru końcowego lub w terminie ustalonym w protokole odbioru, e) organizację siły roboczej i pracy niezbędnych specjalistów wraz z nadzorem bezpośrednim nad robotami, f) konieczność noszenia kamizelek ochronnych, przez osoby przebywające na terenie budowy z nazwą firmy, w której są zatrudnieni, g) pracę sprzętu budowlano – montażowego i środków transportu, h) dostawę wszelkich materiałów podlegających wbudowaniu oraz urządzeń podlegających zamontowaniu, a wynikających z dokumentacji projektowej i zakresu prac, i) właściwe warunki składowania materiałów i urządzeń oraz ich ochronę, j) zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób trzecich w sposób zapewniający bezpieczne ich prowadzenie, k) prowadzenie robót w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia ludzi i mienia. W przypadku powstania szkód z winy/zaniedbania Wykonawcy zobowiązany jest on do przywrócenia do stanu pierwotnego i uzyskania akceptacji użytkownika w/w obiektu w tym zakresie, 3) Wytyczenie obiektów i robót: a) Wykonawca zapewni wykonanie wszelkich prac pomiarowych i wytyczenie obiektów oraz robót przez osoby uprawnione do tych czynności, b) Wykonawca zapewni usunięcie wszelkich błędów w zakresie dokonanych pomiarów, aż do osiągnięcia stanu poprawnego. 4) Utrzymanie terenu budowy: a) w okresie od przekazania terenu robót do daty zakończenia i odbioru robót Wykonawca odpowiada za odpowiednie utrzymanie terenu budowy, b) dla zapewnienia bezpieczeństwa na terenie budowy Wykonawca ma obowiązek wykonać wszelkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak ogrodzenie, zapory, wzmocnienia, znaki oraz zapewnić ich obsługę i działanie w okresie trwania budowy, c) przyjmuje się, że koszt dostarczenia, zainstalowania i obsługi urządzeń zabezpieczających teren budowy jest uwzględniony w wynagrodzeniu ryczałtowym Wykonawcy, d) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie dojazdu do terenu budowy, a w czasie wykonywania robót powinien utrzymać teren robót w ten sposób, by nie powstawały przeszkody komunikacyjne. 5) Bezpieczeństwo i ochrona robót oraz zachowanie środowiska: a) z chwilą przejęcia placu budowy Wykonawca staje się właścicielem i posiadaczem odpadów, z którymi będzie postępował zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności: z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z późn. zm.), ustawą z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.), b) Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, odszkodowaniami i kosztami, jakie mogą powstać wskutek lub w związku z prowadzonymi robotami w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania – zrekompensuje Zamawiającemu poniesione przez niego z tego tytułu koszty lub straty, c) przed zajęciem pasa drogowego Wykonawca oznakuje teren budowy zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, d) przed przystąpieniem do robót, Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu zabezpieczenia instalacji podziemnych i nadziemnych, a także roślinności przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji robót, e) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na terenie budowy i w jej bezpośrednim sąsiedztwie w zakresie, w jakim prowadzone prace mogą mieć na nie wpływ. 6) Dokumentacja powykonawcza: a) po zakończeniu realizacji zadania, Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletny zestaw dokumentacji projektowej powykonawczej, przez którą należy rozumieć dokumentację budowy w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1) lit. g), l), m), n) i o) umowy, a także protokoły badań i sprawdzeń, powykonawczą inwentaryzację geodezyjną wraz ze szkicami inwentaryzacyjnymi w dwóch egzemplarzach. Wykonawca zobowiązany jest przed dokonaniem zgłoszenia zakończenia robót przedstawić dokumentację powykonawczą inspektorowi nadzoru i uzyskać jego akceptację w zakresie jej kompletności i poprawności, b) Zamawiający nie wyznaczy i nie rozpocznie czynności odbioru końcowego do czasu otrzymania od Wykonawcy, a także po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru, wymaganej liczby egzemplarzy dokumentacji powykonawczej. 7) Wykonawca zobowiązuje się do: a) wypełniania obowiązków przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO” wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały pozyskane w związku z realizacją umowy, b) przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych ( tekst. jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781). 8) Wykonawca w szczególności oświadcza, że: a) znane są mu wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych mające zastosowanie oraz RODO, b) zapewni wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz RODO mających zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane dotyczą, c) w przypadku korzystania z podwykonawców/dalszych podwykonawców zapewni aby zostały przez nich wdrożone odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz RODO mających zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. 3.Ponadto, Zamawiający wymaga protokołów odbioru od Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zawierciu. 1. Szczegółowy zakres robót określa:  Projekt budowlany  Projekt wykonawczy  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  przedmiar robót – jako materiał pomocniczy do kalkulacji ceny oferty. Powyższe dokumenty stanowią załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej siwz). 2. Sporządzona oferta musi być zgodna z przedmiotem zamówienia, projektem budowlanym, projektem wykonawczym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 3. Obowiązki Wykonawcy związane z realizacją zamówienia określa także załączony do SIWZ wzór umowy. 4. Tam, gdzie w SIWZ w tym dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę lub nastąpiło wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych odniesień, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy, Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy dopuszcza złożenie oferty równoważnej lub zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy zaoferowanie rozwiązań „równoważnych” w stosunku do wskazanych w dokumentacji pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji oraz będą zgodne pod względem: a) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów składowych), b) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), c) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), d) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, konstrukcja), e) parametrów bezpieczeństwa użytkowania, f) standardów emisyjnych. 5. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 6. W przypadku wymaganego w dokumentacji projektowej i STWiORB oznakowania i certyfikatów, Zamawiający akceptuje oznakowania i certyfikaty równoważne. 7. Ilekroć w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji projektowej mowa jest o polskich normach, należy przez to rozumieć polskie normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub inne normy lub dokumenty, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 8. Materiały i urządzenia użyte do wykonania umowy powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z późn zm.) oraz wymogom specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót i SIWZ. 9. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do okazania w stosunku do wskazanych materiałów znaków bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub aprobaty technicznej lub certyfikatu zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub normą państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącą tę normę lub innymi normami lub dokumentami, zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych. 10. Wymagany termin gwarancji: min. 36 miesięcy, max. 60 miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru przedmiotu zamówienia. Termin rękojmi z tytuły wykonania przedmiotu zamówienia wynosi 60 miesięcy. 11. Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę. Zamawiający działając na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040) wszystkich osób, które będą wykonywać następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia polegające na wykonaniu: a) Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym: – roboty pomiarowe – roboty ziemne – roboty montażowe – roboty odtworzeniowe – roboty rozbiórkowe czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy, więc miedzy innymi osób: kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych. Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia warunków dotyczących zatrudniania osób na umowę o pracę przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia określonych szczegółowo w § 3 ust. 3 i § 10 ust. 1 pkt 1 lit. l wzoru umowy. 12. Wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników (art. 29 ust. 5 i 6 ustawy). Opis przedmiotu zamówienia nie wymaga uwzględnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych, nie wprowadza się regulacji w zakresie art. 29 ust 5 ustawy Pzp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach