Przetargi.pl
Wykonanie nowych i naprawa istniejących szlaków zrywkowych na terenie Nadleśnictwa Krasiczyn

Państwowe Gospodarstwo Leśne "Lasy Państwowe" Nadleśnictwo Krasiczyn z s. w Przemyślu ogłasza przetarg

 • Adres: 37-700 Przemyśl, ul. 29 Listopada
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 166 706 656 , fax. 166 706 657
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne "Lasy Państwowe" Nadleśnictwo Krasiczyn z s. w Przemyślu
  ul. 29 Listopada 12
  37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie
  tel. 166 706 656, fax. 166 706 657
  REGON: 65001711200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.krasiczyn.krosno.lasy.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie nowych i naprawa istniejących szlaków zrywkowych na terenie Nadleśnictwa Krasiczyn
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie nowych i naprawa istniejących szlaków zrywkowych na terenie Nadleśnictwa Krasiczyn. Przedmiot zamówienia podzielony został na 5 zadań częściowych: Część nr 1: Wykonanie nowych i naprawa istniejących szlaków zrywkowych w Leśnictwie Cisowa, Część nr 2: Naprawa istniejących szlaków zrywkowych na terenie Leśnictwa Grochowce, Część nr 3: Naprawa istniejących szlaków zrywkowych na terenie Leśnictwa Kormanice, Część nr 4: Wykonanie nowych i naprawa istniejących szlaków zrywkowych na terenie Leśnictwa Kupna, Część nr 5: Wykonanie nowych i naprawa istniejących szlaków zrywkowych na terenie Leśnictwa Rokszyce. Przedmiot zamówienia w odniesieniu do poszczególnych części opisany został w załączniku nr I do niniejszego ogłoszenia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Dla zadania częściowego nr 1: 500.00 PLN (słownie: pięćset 00/100 PLN) Dla zadania częściowego nr 2: 300.00 PLN (słownie: trzysta 00/100 PLN) Dla zadania częściowego nr 3: 2 400.00 PLN (słownie: dwa tysiące czterysta 00/100 PLN) Dla zadania częściowego nr 4: 4 000.00 PLN (słownie: cztery tysiące 00/100 PLN) Dla zadania częściowego nr 5: 1 500.00 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset 00/100 PLN) 2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2020-03-03 do godz. 10:00. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: w banku: BGŻ BNP Paribas S.A. nr rachunku: 50 1600 1462 1016 7863 4000 0001; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 310 z późn. zm.). 4. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. 5. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 6. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi być czynnością jednostronnie zobowiązującą, mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu, obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp oraz zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty kwoty wadium na rzecz Zamawiającego. 7. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone w oryginale do oferty lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego (kasa - pokój nr 105). Wadium musi zabezpieczać ofertę na przez cały okres związania ofertą. 8. Zamawiający dopuszcza również możliwość złożenia wadium o którym mowa w pkt. 7 w oryginale w postaci elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznymi osób upoważnionych do jego wystawienia. W tej sytuacji Wykonawca, przesyła oryginał dokumentu w postaci elektronicznej na adres email: krasiczyn@krosno.lasy.gov.pl przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 46 ust.1, 1a, 2 i 4 ustawy Pzp. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 12. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, zostanie odrzucona.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dokument potwierdzający niezaleganie przez wykonawcę z opłacaniem podatków Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 2. Dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji wykonawcy Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach