Przetargi.pl
Wykonanie nowej nawierzchni warstwy jezdnej drogi gminnej Czarny Bór – Borówno – Witków

Gmina Czarny Bór ogłasza przetarg

 • Adres: 58-379 Czarny Bór, Główna
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 748 450 139 , fax. 748 450 006
 • Data zamieszczenia: 2020-07-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Czarny Bór
  Główna 18
  58-379 Czarny Bór, woj. dolnośląskie
  tel. 748 450 139, fax. 748 450 006
  REGON: 89071822500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.czarny-bor.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie nowej nawierzchni warstwy jezdnej drogi gminnej Czarny Bór – Borówno – Witków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie drogi dojazdowej do gruntów rolnych od miejscowości Czarny Bór do miejscowości Witków. Zadanie obejmuje remont i naprawę nawierzchni oraz innych elementów dróg gminnych o nr: 114781D i 114780D (od m. Czarny Bór do m. Witków), na odcinku od km 0+000 do km 2+900, o długości 2,885 km – z wyłączeniem odcinka drogi w granicach działku dla przejazdu kolejowo-drogowego. Celem remontu jest przywrócenie drogom ich stanu technicznego i użytkowego jak przed uszkodzeniami. Drogi gminne na odcinku od km 0+000 do km 2+900 są drogami jednojezdniowymi o dwóch kierunkach ruchu. Odcinki dróg przewidziane do remontu znajdują się w obszarze zabudowy rozproszonej miejscowości: Czarny Bór, Borówno i Witków. Drogi w układzie komunikacyjnym są klasy D pełnią funkcję obsługową bezpośredniego otoczenia i obiektów znajdujących się przy drogach. Robotami naprawczymi objęty jest odcinek dróg o nawierzchni bitumicznej z poboczami gruntowymi oraz odcinkowymi rowami drogowymi odwadniającymi korpus drogi. Paramenty drogi: klasa techniczna drogi: gminna klasy D; rodzaj nawierzchni jezdni: bitumiczna; szerokość nawierzchni: 2,75m ÷ 4,0m – o pochyleniu poprzecznym jedni jednostronnym wielkości 2%; szerokość obustronnych poboczy: 0,5m ÷ 1,5m – umocnienie kruszywem niezwiązanym, stabilizowanych mechanicznie; rowy przydrożne: o przekroju trapezowym; ściek trójkątny podłużny przykrawędziowy, z betonowych elementów prefabrykowanych 40x50x16÷18 cm – strona lewa; dopuszczalne obciążenie: 80 kN/oś; kategoria ruchu: KR1; projektowany okres eksploatacji nawierzchni: 15 lat. Szczegółowy zakres robót wynika z dokumentacji projektowej zadania, która stanowi integralną część SIWZ. Zamawiający informuje, że podane w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, konkretne propozycje materiałów i urządzeń, norm i atestów, dokumentów, nazw, marek, itp., gdzie np. zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca), mają na celu wyłącznie określenie standardu wykonania lub przyjętego rozwiązania i mogą być zastąpione rozwiązaniami równoważnymi, nie powodującymi zmiany ilości i jakości wyspecyfikowanych urządzeń i materiałów. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, tzn. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania przedmiotu zamówienia innymi równoważnymi materiałami lub urządzeniami. Za oferowane przez Wykonawcę materiały i urządzenia równoważne, uważa się takie materiały i urządzenia, które zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz spełnią wymagania Zamawiającego. Na podstawie art. 30 ust. 5 PZP to na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania na etapie składania ofert, że oferowane przez niego materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy 00/100 złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający uzna za skuteczne tylko wówczas, gdy w oznaczonym terminie w dniu otwarcia ofert znajdą się na rachunku Zamawiającego: 1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze, 67 8395 0001 0023 7158 2000 0006 – z zaznaczeniem na przelewie: Wykonanie nowej nawierzchni warstwy jezdnej drogi gminnej Czarny Bór – Borówno – Witków; 2) poręczeniu bankowym lub poręczeniu spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancji bankowej; 4) gwarancji ubezpieczeniowej; 5) poręczeniu udzielanym przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299). W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężna, kopię dokumentu należy załączyć do oferty, a oryginał złożyć w oddzielnej kopercie oznaczonej oryginał wadium, w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Czarny Bór. W przypadku złożenia wadium w formie gwarancji, z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, nieodwołane i płatne w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 PZP. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego zatrzymania oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (załącznik nr 3).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach