Przetargi.pl
Wykonanie naprawy elewacji ściany budynku mieszkalnego przy ul. Barwnej 8 w Warszawie, należącego do zasobu mieszkaniowego Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA URSYNÓW ogłasza przetarg

 • Adres: 02-777 Warszawa, Al. Komisji Edukacji Narodowej 61
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA URSYNÓW
  Al. Komisji Edukacji Narodowej 61
  02-777 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 01525964000138
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ursynow.um.warszawa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie naprawy elewacji ściany budynku mieszkalnego przy ul. Barwnej 8 w Warszawie, należącego do zasobu mieszkaniowego Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest naprawa elewacji ściany budynku mieszkalnego przy ul. Barwnej 8 w Warszawie, należącego do zasobu mieszkaniowego Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. Naprawa ta ma służyć przygotowaniu ściany północnej budynku pod wykonanie na niej muralu.Zakres robót obejmuje m.in.:1. Prace porządkowe i przygotowawcze:1) montaż rusztowań wraz z siatkami zabezpieczającymi,2) zabezpieczenie okien, wejść do budynku i drzwi,3) demontaż i zabezpieczenie tablic i innych elementów do ponownego montażu,4) demontaż skorodowanych kotw stalowych, uchwytów na flagi i rury spustowej,5) usuniecie punktowe starego niezwiązanego tynku,6) oczyszczenie i zmycie podłoża,7) uprzątniecie terenu.2. Roboty budowlane:1) zabezpieczenie biobójcze powierzchni,2) gruntowanie istniejącego tynku,3) dodatkowe kołkowanie istniejącego docieplenia,4) podwójna warstwa zbrojna na istniejącej wyprawie tynkarskiej lub związanej warstwie zbrojnej,5) montaż profili ochronnych narożnikowych,6) malowanie elewacji,7) ponowny montaż tablic i innych zdemontowanych elementów,8) montaż nowych uchwytów do flag oraz nowej rury spustowej PCV fi. 110 mm.Obowiązki wynikające z klauzuli społecznej1. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r., Prawo zamówień publicznych.2. Wykonawca zobowiązuje się, że czynności wynikające z przedmiotu umowy stanowiącej realizację zamówienia na wykonanie naprawy schodów wejściowych do budynków przy ul. Kłobuckiej 16B i przy ul. Kłobuckiej 18D w Warszawie, należących do zasobu mieszkaniowego Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, będą wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (Dz.U.2020.1320 t.j.) przez Wykonawcę lub Podwykonawcę.3. Warunek, o którym mowa w ust. 2, zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na podstawie umowy o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji przedmiotu umowy zatrudnionych już osób, wykonujących wskazane poniżej czynności, tj. oczyszczenie i zmycie podłoża, zabezpieczenie okien, zabezpieczenie biobójcze podłoża, oczyszczenie, zmycie i gruntowanie istniejącego tynku strukturalnego, kołowanie istniejącego docieplenia, naniesienie warstwy zbrojnej na istniejącej zaprawie tynkarskiej lub związanej warstwie zbrojnej na ścianach, malowanie elewacji, wywiezienie gruzu.4. Szczegółowe warunki realizacji i kontroli oraz wymagań dotyczących tego zobowiązania jak również kary umowne określone są w projektowanych postanowieniach umowy – załącznik nr 3 do SWZ.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:1) Projektowane postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 3 do SWZ;2) Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 6a do SWZ,3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, stanowiąca załącznik nr 6b do SWZ,4) Przedmiary robót, stanowiące załącznik nr 6c do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że:1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonali¹ (tj. zakończyli) co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą w swym zakresie co najmniej remont elewacji ściany budynku lub wykonanie elewacji ściany budynku mieszkalnego lub budynku użytkowego. Pod pojęciem budynku2 należy rozumieć także budynki wielolokalowe, które spełniają warunki wymienione w zdaniu poprzednim.UWAGA!¹ Za wykonaną robotę Zamawiający uzna taką robotę, której przedmiot został odebrany przez Zamawiającego jako wykonany w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończony.2 Pod pojęciem „budynku” należy rozumieć budynek sklasyfikowany wg załącznika ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz.U. z 2021.2351 ze zm.) w całości w kategorii obiektów budowlanych.2) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności co najmniej jedną osobą:a) wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi co najmniej w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednie wydane obywatelom innych Państw, z zastrzeżeniem art.12a. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021. 2351 j. t. ze zm.).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-22

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach