Przetargi.pl
Wykonanie naprawy bieżącej i przeglądu technicznego pojazdu samochodowego MAN 40.464 DFAT rok produkcji 1999 z naczepą GOLDHOFER STZ-H6-60/80 rok produkcji 1999. NR POSTĘPOWANIA 27/CZS/2011

Jednostka Wojskowa Nr 1223 ogłasza przetarg

 • Adres: 75-901 Koszalin, ul. 4 Marca 5
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 094 3456260 , fax. 094 3456545
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa Nr 1223
  ul. 4 Marca 5 5
  75-901 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 094 3456260, fax. 094 3456545
  REGON: 33008332900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: OBRONA NARODOWA

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie naprawy bieżącej i przeglądu technicznego pojazdu samochodowego MAN 40.464 DFAT rok produkcji 1999 z naczepą GOLDHOFER STZ-H6-60/80 rok produkcji 1999. NR POSTĘPOWANIA 27/CZS/2011
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie w usługi napraw bieżących i przeglądu technicznych zestawu MAN 40.464 DFAT rok prod1999 z naczepą GOLDHOFER STZ-H6-60/80 rok prod1999. JW 1223 dostarczy pojazd pod wskazany adres wykonawcy według bieżących potrzeb określonych przez zamawiającego. Zamawiający dostarczy pojazd pod wskazany adres wykonawcy na terenie m. Koszalina a w przypadku realizacji usługi poza granicami administracyjnymi miasta, nie dalej niż do miejsca oddalonego o 20 km od granic administracyjny. W przypadku większej odległości niż 20 km od granic administracyjnych miasta Koszalin transport realizuje wykonawca usługi na własny koszt. Wykonanie usługi nastąpi po uzgodnieniu zakresu naprawy oraz zatwierdzeniu kosztorysu wykonawcy przez zamawiającego. Wymagania: 1. JW 1223 będzie dokonywała zapłaty za faktycznie wykonane naprawy (nie za dyspozycyjność zakładu). Naprawy są naprawami awaryjnymi, nie planowanymi i wynikającymi z różnych aspektów użytkowania wojskowych pojazdów mechanicznych, nie jest możliwe określenie ich częstości i rodzaju - grupy uszkodzeń (awarii). 2. Dopuszcza się wykonywanie napraw przez podwykonawców pod warunkiem, że wykonawca weźmie pełną odpowiedzialność za część prac wykonanych przez podwykonawcę - zamawiający nie dopuszcza faktur częściowych od podwykonawców. 3. Nie dopuszcza się zmian konstrukcyjnych pojazdów oraz ich podzespołów i układów. 4. Części użyte do napraw będą nowe. Na żądanie zamawiającego usługę wykonawca przedstawi źródło pochodzenia części. 5. Na wykonaną usługę zostanie udzielona minimum 6-miesięczna gwarancja a na nowe podzespoły gwarancja udzielona przez producenta. 6. Cena części zużytych do naprawy nie może przekraczać rzeczywistej udokumentowanej ceny nabycia wraz z należnym podatkiem i marżą. 7. Cena zregenerowanego podzespołu nie może przekraczać 60% wartości nowego. 8. Awarie pojazdów zgłaszane będą doraźnie niezwłocznie po ich wystąpieniu. 9. Cena za usługę będzie obejmowała diagnozowanie oraz wykonanie naprawy. 10. Cena usługi jest ceną brutto zawierającą koszt roboczogodzin oraz użytych części zamiennych i materiałów. 11. Wykonawca jest gwarantem wszelkich wykonanych przez siebie (i przez podwykonawców) usług i napraw. 12. Termin wykonania usługi naprawy pojazdu nie może być dłuższy niż 14 dni roboczych od daty akceptacji kosztorysu wykonania naprawy przez zamawiającego. Termin w uzasadnionym przypadku może ulec przedłużeniu za zgodą zamawiającego. 13. Materiały eksploatacyjne użyte w czasie naprawy muszą być zgodne z zaleceniem producenta danego pojazdu. 14. Materiały użyte w czasie napraw a stanowiące zagrożenie dla środowiska naturalnego zostaną zutylizowane przez wykonawcę. 15. Każdorazowa naprawa poprzedzona będzie wstępnym kosztorysem jej wykonania (dostarczona przez wykonawcę do zamawiającego). Rozpoczęcie usługi może odbyć się tylko i wyłącznie po akceptacji kosztorysu przez zamawiającego. 16. Wykonawca musi dysponować odpowiednim zapleczem obsługowo remontowym mogącym zapewnić spełnienie warunków zamówienia tj. halą naprawczą, o wymiarach zapewniających możliwość naprawy pojazdu -- ( MAN 40.464 i naczepy), diagnostyką komputerową typu OBD, oraz wyposażeniem umożliwiającym usunięcie usterek (awarii) przedstawionych poniżej w opisie przedmiotu zamówienia oraz stosownym personelem. 17. Faktura za wykonaną usługę w treści musi zawierać koszt ogólny wykonanych usług i napraw, w załączniku do faktury wykonawca opisuje operacje wykonane podczas wykonywania usługi. 18. W przypadku awaryjnego uszkodzenia pojazdu (reklamacja usługi) wykonawca na swój koszt odbierze pojazd z miejsca wskazanego przez zamawiającego z przestrzeganiem procedur obowiązujących w prawie o ruchu drogowym dla pojazdów ponadgabarytowych i wykona naprawę w terminie nie dłuższym niż 48 godzin licząc od momentu zgłoszenia faktu zaistnienia awarii. Miejsce realizacji zamówienia: W zakładzie wykonującym usługę. Zamawiający dostarczy pojazd pod wskazany adres wykonawcy na terenie m. Koszalina a w przypadku realizacji usługi poza granicami administracyjnymi miasta, nie dalej niż do miejsca oddalonego o 20 km od granic administracyjny. W przypadku większej odległości niż 20 km od granic administracyjnych miasta Koszalin transport realizuje wykonawca usługi na własny koszt. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. (art.36 ust.5 Pzp). Zamawiający żąda wskazania w wybranej ofercie przez Wykonawcę w jakim zakresie powierzy wykonanie usługi podwykonawcom. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 22.08.2011r. Przeglądy techniczne i naprawa bieżąca obejmują : MAN 40.464 DFAT rok prod.1999 z naczepą GOLDHOFER STZ-H6-60/80 rok prod.1999 Zakres naprawy pojazdu w zadaniu będzie obejmował następujące czynności-układy: 1. diagnostyka komputerowa silnika i jego układów; 2. diagnostyka komputerowa podwozia ciągnika i naczepy; 3. obsługiwanie okresowe wynikające ze wskazań komputera pokładowego (OBD) przewidzianego dla danej marki; 4. naprawa układów pojazdu: a) wtrysk sterujący, b) czujnik ciśnienia doładowania turbiny, c) przystawka odbioru mocy , d) przyspieszacz gazu elektroniczny, e) sprawdzenie i naprawa instalacji elektrycznej, f) naprawa siodła ( tulejowanie ), f) wymiana sprzęgła, 5. naprawa ABS naczepy; 6. naprawa układu kontroli ciśnienia w układzie kierowniczym (wskaźniki ciśnienia) naczepy; 7. naprawa instalacji elektrycznej naczepy; 8. obsługiwanie z pełną wymianą olejów z filtrami Warunki odbioru usługi: 1. Potwierdzeniem wykonanej usługi (jej zakres i prawidłowość wykonania naprawy) będzie protokół stanu technicznego podpisany przez obie strony, wydruki diagnostyki pokładowej (OBD) sporządzone przez wykonawcę, oraz badanie techniczne które zostanie wykonane przez uprawnioną SKP CSSP Koszalin. 2. W fakturze zostaną wymienione części, materiały i roboczogodziny, które wykonawca zużył do naprawy pojazdu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 501000006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: NIE DOTYCZY

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Marża
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przetargi.army.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach