Przetargi.pl
Remont dachu budynku Urzędu Miejskiego w Dębnie

Gmina Dębno ogłasza przetarg

 • Adres: 74-400 Dębno, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 095 7603001 do 4 , fax. 095 7602030
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dębno
  ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5 5
  74-400 Dębno, woj. zachodniopomorskie
  tel. 095 7603001 do 4, fax. 095 7602030
  REGON: 21096699300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.debno.com.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont dachu budynku Urzędu Miejskiego w Dębnie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje wykonanie remontu dachu w zakres którego wchodzi m.in.: dach główny mansardowy z pokryciem blaszanym o powierzchni ok. 357 m2, dolny hełm wieży, drewnianą konstrukcję (arkadową) wieży, papowe pokrycie płaskich części dachu budynku i wieży o powierzchni ok. 213m2, remont pomieszczeń poddasza z wymianą tynków i ścianek działowych z drewnianych na ściany systemowe z płyt GFK na ruszcie stalowym, kompleksowa impregnacja drewnianej konstrukcji dachu, wymiana uszkodzonych desek pokrycia, naprawa konstrukcji wieży dachu, izolacja termiczna dachu, remont balustrady stalowej, stropy i podłogi pod poddaszem. Szczegółowy zakres robót określony jest w dołączonej do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokumentacji technicznej i przedmiarze robót. Wykonawca może powierzyć podwykonawcy do wykonania część robót. Wykonawca musi wskazać w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom, wraz z jej wartością. Wymagany okres rękojmi - 36 m-cy od dnia protokolarnego i bezusterkowego odbioru robót
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokości 30.000,-zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.debno.com.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach