Przetargi.pl
Wykonanie napraw bieżących i przeglądów okresowych oraz regeneracja części i podzespołów pojazdów mechanicznych dla JW 4220 Ustka w 2014 r.

Jednostka Wojskowa 4220 ogłasza przetarg

 • Adres: 76-271 Ustka, Lędowo-Osiedle 1N
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 59 8151377 , fax. 59 8151578
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa 4220
  Lędowo-Osiedle 1N 1N
  76-271 Ustka, woj. pomorskie
  tel. 59 8151377, fax. 59 8151578
  REGON: 22051541000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.6wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Wojskowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie napraw bieżących i przeglądów okresowych oraz regeneracja części i podzespołów pojazdów mechanicznych dla JW 4220 Ustka w 2014 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie napraw bieżących i przeglądów okresowych oraz regeneracja części i podzespołów pojazdów mechanicznych dla JW 4220 Ustka w 2014 r. Zamówienie podzielone jest na VII zadań. Zadanie I - Naprawa pojazdów osobowych, osobowo - terenowych i dostawczych w Garnizonie Słupsk-Ustka; Zadanie II - Naprawa pojazdów osobowo - terenowych, dostawczych i ciężarowych w Garnizonie Lębork; Zadanie III - Naprawa pojazdów osobowych, osobowo - terenowych, dostawczych, ciężarowych i autobusów w Garnizonie Chojnice; Zadanie IV - Naprawa autobusów w garnizonie Ustka; Zadanie V - Naprawa zestawów niskopodwoziowych i samochodów ciężarowych w Garnizonie Słupsk - Ustka; Zadanie VI - Naprawa blacharsko-lakiernicza pojazdów osobowych, osobowo - terenowych, dostawczych, ciężarowych i autobusów; Zadanie VII - Regeneracja części i podzespołów pojazdów mechanicznych. Termin realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy do 20.12.2014r. Przedmiot zamówienia na poszczególne zadania szczegółowo opisany jest w specyfikacji istotnych warunków zamowienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 501100009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: wielkość narzutu (w%) ceny zakupionych części lub ceny rozliczeniowej części w magazynie wykonawcy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.6wog.wp.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach