Przetargi.pl
Bieżąca obsługa ruchu Małych Elektrowni Wodnych eksploatowanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Adres: 80-804 Gdańsk, ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 326 18 88 , fax. 58 326 18 89
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
  ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19 9/19
  80-804 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 326 18 88, fax. 58 326 18 89
  REGON: 19053664100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gdansk.rzgw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bieżąca obsługa ruchu Małych Elektrowni Wodnych eksploatowanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie bieżącej obsługi polegającej na prowadzeniu ruchu Małych Elektrowni Wodnych (MEW): 1) MEW Mylof o mocy 0,860 MW 2) MEW Szonowo o mocy 0,480 MW 3) MEW Michałowo o mocy 0,480 MW 2. Lokalizacja obiektów: 1) MEW Mylof jest zlokalizowana w 129 km rzeki Brdy w miejscowości Mylof Zapora, gmina Czersk, powiat chojnicki, województwo pomorskie. 2) MEW Szonowo jest zlokalizowana w km 14+500 rzeki Nogat w m. Kraśniewo, gmina Malbork, powiat malborski, województwo pomorskie 3) MEW Michałowo jest zlokalizowana w km 38+600 rzeki Nogat w m. Michałowo, gmina Gronowo Elbląskie, powiat elbląski, województwo warmińsko-mazurskie. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Części III SIWZ. 4. Obsługę każdej z trzech elektrowni należy zapewnić: - od godz.15:00 do godz. 7:00 ( dnia następnego) w dni robocze, - całodobowo w dni świąteczne i wolne od pracy. Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro i mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 654100000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.Zamawiający nie będzie żądał od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gdansk.rzgw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach