Przetargi.pl
Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach Gminnych.

Gmina Czosnów ogłasza przetarg

 • Adres: 05-152 Czosnów, ul. Gminna
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 227 850 201 , fax. 227 850 057
 • Data zamieszczenia: 2020-12-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Czosnów
  ul. Gminna 6
  05-152 Czosnów, woj. mazowieckie
  tel. 227 850 201, fax. 227 850 057
  REGON: 53353500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czosnow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach Gminnych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nakładek asfaltowych na drogach Gminnych: - Brzozówka Kolonia – działka nr 60 - Łomna – działka nr 436 ul. Wierzbowa - Wrzosówka dz. nr 49 ul. Dworska - Kazuń Nowy dz. nr 238/9 ul. Bursztynowa - Czosnów dz. 214/2,230/1 ul. Strażacka – wraz z odwodnieniem - Czosnów ul. Rolnicza – budowa odwodnienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233200-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile nie wynika to z odrębnych przepisów

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach