Przetargi.pl
Wykonanie modernizacji, w tym dostarczenie i wymiana urządzeń w Fontannie Multimedialnej zlokalizowanej na Skwerze I Dywizji Pancernej w Warszawie realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Multimedialnego Parku Fontann”.

Zarząd Terenów Publicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 00-261 Warszawa, ul. Podwale
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 27 70500 , fax. 22 27 70503
 • Data zamieszczenia: 2020-05-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Terenów Publicznych
  ul. Podwale 23
  00-261 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 27 70500, fax. 22 27 70503
  REGON: 10496921000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ztp.waw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie modernizacji, w tym dostarczenie i wymiana urządzeń w Fontannie Multimedialnej zlokalizowanej na Skwerze I Dywizji Pancernej w Warszawie realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Multimedialnego Parku Fontann”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji, w tym dostarczenie i wymiana urządzeń w Fontannie Multimedialnej zlokalizowanej na Skwerze I Dywizji Pancernej w Warszawie realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Multimedialnego Parku Fontann”. 7.1. Przedmiot zamówienia określają: 7.1.1. Kosztorys ofertowy – załącznik nr 1a i 1b do SIWZ, 7.1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do SIWZ, 7.1.3. Wzór umowy – załącznik nr 3 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 15 000,00 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta powinna składać się z: a) wypełnionego Formularza oferty o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ; b) kosztorysów ofertowych zgodnych z przedmiarami robót stanowiących załączniki nr 1a i 1b do SIWZ. 10.2. Ponadto do oferty należy załączyć: a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, b) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ, c) dokument potwierdzający, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty, 10.3. Inne dokumenty lub oświadczenia wymagane w postępowaniu. W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą dowodów, o których mowa w pkt 26.7 SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach