Przetargi.pl
Wykonanie modernizacji parkingu mieszczącego się na terenie Kampusu Ochota Uniwersytetu Warszawskiego w celu dostosowania do wymogów projektu "Wyspa"

Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 02-089 Warszawa, Żwirki i Wigury
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22-55-26-535
 • Data zamieszczenia: 2019-03-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego
  Żwirki i Wigury 101
  02-089 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22-55-26-535
  REGON: 00000125800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cnbch.uw.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie modernizacji parkingu mieszczącego się na terenie Kampusu Ochota Uniwersytetu Warszawskiego w celu dostosowania do wymogów projektu "Wyspa"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie modernizacji parkingu mieszczącego się na terenie Kampusu Ochota Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Żwirki i Wigury 101, w celu dostosowania do wymogów projektu „Wyspa”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233150-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą, w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) lub równowartość tej kwoty wg średniego kursu NBP z dnia wniesienia wadium, W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniądza w tytule przelewu należy wpisać wadium i numer postępowania. 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wnosi się wyłącznie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. Nie jest dopuszczalna bezpośrednia wpłata kwoty wadium np. w kasie Zamawiającego lub banku. 4. Zaleca się potwierdzenie kopi przelewu – za zgodność z oryginałem – zgodnie z zapisem art. 10 § 1 ust. 9 niniejszej SIWZ. 5. Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego: Nr 12 1160 2202 0000 0001 5249 4191 z podaniem numeru przetargu (na przelewach nr rachunku należy pisać w sposób ciągły - bez spacji). 6. Wadium wniesione przelewem na konto UW uznane będzie za wniesione w terminie, jeżeli przed terminem składania ofert konto Zamawiającego będzie uznane kwotą wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną